تبلیغات
رایش چهارم - مازیار

مازیار

تاریخ:پنجشنبه 10 اسفند 1391-08:16 ب.ظ

 

مازیار
کیستی: فرمانروای تبرستان
تبار: سوخرائیان (سلسله قارنوندیان)
پدر او: قارن(معرب کارن پسر کاوه آهنگر)
جنسیت: مرد
کار مهم: شورش علیه اعراب در ۲۲۴/۸۳۹


مازیار از فرمانروایان طبرستان در شمال ایران بود.

مازیار پسر قارن و از خاندان قارن‌وند، در اواخر سال ۲۲۴/۸۳۹ یعنی شش سال و اندی پس از آغاز خلافت معتصم بر ضد عباسیان قیام کرد.فهرست مندرجات


رشته و نسب و خاندان

از سلسله‌های حکام و شاهان تبرستان سلسله‌ای که مازیار از آن بود به دلیل آنکه نسبتشان به سوخرا می‌رسید به سوخرائیان و به سبب انتسابشان به خاندان کارن به قارن وند معروف اند، و هریک از سپهبدان این سلسله به لقب گرشاه ممتاز بوده‌است.

رشته و نسب مازیار از این قرار است: مازیار پسر قارن، قارن پسر کاوه آهنگرونداد هرمزد، ونداد هرمزد پسر فرخان و فرخان از نواده‌های سوخرا پسر انداذ پسر کارن پسر سوخرای بزرگ بود.

نام

مازیار از دو کلمه ماز و یار تشکیل شده. در زبان مازندرانی ماز به معنی دژ و یا ذنبور است که دراین جا منظور همان دژ می‌باشد و مازیار یعنی یاور و همراه دژها. چنانچه در وی در سراسر تبرستان دژهای بسیاری برای محافظت از مرزهایش ساخت که تا آن زمان این همه دژ در یک جا بی‌نظیر بود


سلسلهٔ قارن وند

ابتدای شاهی این سلسله در تبرستان از زمان انوشیروان خسرو اول پسر قباد بود که قارن پسر سوخرا را از سال ۵۶۵ میلادی و بعد رتبهٔ سپهبدی طبرستان داد و حکومت این ناحیه را وارث به خانواده او مخصوص گردانید.

خود سوخرا پسر ویشاپور سرکردهٔ کارن بود که یکی از هفت خاندان اشرافی پارس در عهد ساسانیان بود.


مازیار

از جمله فرزندان قارن مازیار بود که جانشین قارن گشت. سپهبد شهریار بن شروین قصد سرزمین وی را کرد. شهریار او را شکست داد و سرزمین اورا تصرّف کرد. مازیار امان نداد و به پیش ونداد اومید پسر عموی پدر خویش رفت. شهریار نامه‌ای به ونداد اومید نوشت که مازیار را دست بسته به نزد وی فرستد. او از حکم شهریار گذشت نکرد و مازیار رابگرفت و او را بندی کرد و به شهریار خبر داد که معتمدانی را برای انتقال مازیار بفرستد تا بدیشان بسپارم که مبادا افراد من او را از دست بدهند. زمانی که ایشان در پیگیری این موضوع بودند مازیار حیلت کرد و از بند فرار کرد و سر به بیشه‌ها نهاد تا به عراق برسد و به نزد عبدالله ابن سعید حرشی پیوست. او پدرش قارن و جدش ونداد هرمزد را می‌شناخت و به تبرستان رسیده بود. در حق او نیکی و کرامت فرمود و او را به بغداد برد.(سال۲۰۴ هجری قمری)

مأمون منجمی به نام بزیست که پسر فیروز بود، داشت. که خلیفه نام او را یحیی بن منصور بدل کرد. مازیار طالع مولود را به نزد بزیست برد. بزیست به مطالعه مشغول شد امید در وی بست و جای خالی کرد و گفت: اگر من تو را تربیت کنم، حق آن شناسی و ضایع نگردانی و منت پذیری؟ مازیار پذیرفت و سوگند یادکرد. روزها گذشت تا فرصتی پیش آمد تا بزیست نزد خلیفه رفت و او را از طالع مازیار مطّلع ساخت و فرمود که از مازیار به دولت خلیفه خیری رسد. مأمون امر کرد تا او را حاضر کنند. مأمون پدر او قارن را می‌شناخت. فرمان داد تا مسلمانی را برایش شرح دهند. مازیار اسلام قبول کرد و مأمون او را محمد مولی امیر المؤمنین نام نهاد و کنیت ابوالحسن

 

حمله مازیار به آمل  وعربان

و چون مازیار قدرت یافت و کار وی به قوم با نظام آمد یاران خویش را فراهم آورد و به "سرخاستان" دستور

داد که دیوار شهر آمل را ویران کند و او با نواختن طبلها و کُرنا ها دیوار را نابود کرد (در صحیفه یوشع از

متون عهد عتیق باب ششم آیه بیستم درباره آریحا چنین آمده:« آنگاه قوم صدا زدند و کُرنا ها را نواختند و

چون قوم آواز کُرنا را شنیدند و قوم به آواز بلند صدا زدند حصار شهر بزمین افتاد.» که مقارنه آن با عبارت

طبری موجب اندیشه و تأمل است./ توضیح از مترجم کتاب "تاریخ طبری") و آنگاه سوی شهر ساریه رفت

و در آنجا نیز چنین کرد.

پس ازآن مازیار برادر خویش کوهیار را سوی شهر طمیس فرستاد که در مرز گرگان بود واز ولایت طبرستان

بود که دیوار را و شهر را ویران کرد و مردم آنجا را به قتل عام داد وهر که گریخت ، گریخت و هرکه به بلیه

افتاد ، افتاد. آنگاه سرخاستان سوی "طمیس" رفت و کوهیار از آنجا برفت و به برادر خویش مازیار پیوست،

خسروان (شاهان ساسانی) این دیوار را (دیوار شهر طمیس را) میان خودشان و ترُکان ساخته بودند.

مردم گرگان هراسان  شدند و بر اموال و بر شهر خویش بیمناک شدند و کسانی سوی نیشایور گریختند.

خبر به عبدالله بن طاهر و نیز معتصم رسید. عبدالله بن طاهر عموی خویش حسن بن حسین را سوی مازیار

فرستاد و سپاهی بزرگ بدو پیوست که گرگان را حفاظت کند و مقابل خندق سرخاستان (سردار مازیار) اردو

زند. حیان بن جبله را نیز با چهارده هزار کس به قومس فرستاد که کنار کوههای شروین اردو زد.

(شروین با ونداد هرمزد پدر بزرگ مازیار همدوره بوده و درسال 783 میلادی به همراهی هم بر کارگزاران

خلیفه که مردم از جور وستم وی شکایت داشتند هجوم برده وبسیاری ازمسلمانان وکارگزار خلیفه را کشتند)

معتصم نیز از جانب خویش محمد ابن ابراهیم ، برادر اسحاق بن ابراهیم را با جمعی انبوه روانه کرد از راه

روذبار به رویان، و حسن بن قارن طبری سردار را نیز با طبریانی که بدر خلافت بودند، بدو پیوست.

منصور بن حسن هار که فرمانروای دنباوند (دماوند) را به شهر ری فرستاد که از جانب ری وارد طبرستان

شود و ابوالساح را نیز به لازر دنباوند فرستاد....

و به قولی تباهی کار مازیار وهلاکت وی از طرف یکی از عموزادگان وی بود به نام ...- در "تاریخ طبری"

از متن افتاده- که همه "کوهستان طبرستان" را به دست داشت و "دشت کوهستان" به دست مازیار بود و

این در میان آنها همانند تقسیم موروث بود.

 

حکومت

در سال ۲۰۸ به دستور بزیست که مدعی بود طالع مازیار برای حکومت طبرستان موافق است مأمون او را به همراهی موسی بن حفص بن عمر بن اعلاء نامزد ولایت طبرستان و رویان و دماوند کرد به این طور که مازیار والی کوهستان و موسی والی هامون. وقتی با یکدیگر به طبرستان رسیدند مردم زیر پرچم مازیار جمع شدند.

در این هنگام شهریار پسر شروین درگذشته بود و پسر بزرگش شاپور به شاهی نشسته بود و از بی سامانی، بیشتر اتباع از او متنفر شده بودند و نزد مأمون شکایت‌ها نوشتند. مأمون به مازیار امر به استیصال و مالش شاپور به پریم شد و با او مصاف داده وی را اسیر کرد و به زنجیر بست. پس به موسی خبر داد که ظفر یافتم و پیروز شدم. شاپور وقتی فهمید مازیار او را خواهد کشت پنهان به موسی قاصد فرستاد که مرا یاری کن و آزاد کن تا به تو صد هزار درهم بدهم. موسی جواب داد که اگر تو را آزاد کنم گویی مسلمانی را کشته‌ام و مولی امیر المؤمنین شدم. جند روز بعد مازیار دستور داد تا سر شاپور را قطع کنند و نزد موسی فرستند(۲۱۰هجری قمری)

پس از کشته شدن شاپور مازیار مالک مستقل تمام جبال گردید و چهار سال بعد نیز موسی وفات یافت و پسرش محمد به جای او نشست. مازیار از وی حسابی نگرفت و به کوه و دشت حکم او یکسان شد (سال۲۱۴). همین که مازیار به حکم تبرستان بود از قارن برادر شاپور وسایر مرز بانان آن ناحیه خراج گرفت آنان نیز بر او کینه ورزیدند و به مأمون شکایت کردند مأمون فرمان داد تا مازیار به بغداد بیاید. جواب نوشت که من در این زمان مشغولم و نمی‌توانم به بغداد بیایم. مأمون بزیست را با خادمی به نزد مازیار فرستاد تا او را با خود به بغداد بیاورند. مازیار مدتها ایشان را به ناز و نعمت و لطف و حرمت می‌داشت. عاقبت عذر و بهانه پیش آورد که من مشغولم، و به جای خود قاضی آمل و قاضی رویان را با ایشان روانه داشت.

وقتی به بغداد رسیدند و به نزد خلیفه شرفیاب شدند خلیفه از آنان حال و طاعت و سیرت مازیار را جویا شد جواب شنید که وی بر جادهٔ مطاوعت مستقیم است و رفتارش با خلایق نیکوست. وقتی از محضر خلیفه بیرون آمدند قاضی رویان به منزل رفت ولی قاضی آمل به محضر خلیفه بازگشت و راستی را باز گفت: او خلع طاعت کرده‌است و همان کشتی زرتشتی را بر میان بسته و با مسلمانان جور واستخفاف می‌کند و هر گز بار دیگر به میل خود به بغداد نمی‌آید. مأمون بر عزیمت سفر روم ساختگیها کرده بود. به قاضی گفت باید تحمّل کرد تا من از سفر روم باز گردم (سال۲۱۵) قاضی به آمل بازگشت و مسلمانان رویان که از آزار مازیار به امان بودند با همدیگر موافقت کرده، همه کارکنان و افراد کشتند و نزد خلیل بن ونداد سپان که پسر عموی پدر مازیار بود و در کوه‌پایهٔ آمل بزرگی و نفوذ و قدرتی داشت، کسان فرستاده و او را یار و معین ساخته. این خبر به ساری و به مازیار رسید، حشم جمع کرد و به همراهی برادر خویش، کوهیار به آمل لشکر کشید و آمل را فتح کرد.

پس از فتح آمل خلیل بن ونداد سپان را به دلیل خیانت وخلاف کشت. خلیفه پس از این ماجرا به محمد پسر موسی خشم گرفت و سرزمین او را به مازیار داد.(سال ۲۱۸)

پس از آنکه مازیار مخالفین خود را مغلوب و منکوب کرد شاه مستقل تمام تبرستان گردید. شروع به ساخت و تعمیر استحکامات نمود.

پس از مرگ مأمون برادر او محمد ملقب به المعتصم باالله به خلافت رسید. عبدالله ابن طاهر والی خراسان که شنید مازیار با مسلمانان چه معمله می‌کند پیش او رسول فرستاد و به جهت محمد بن موسی و برادر او شفاعت کرد مازیار سخن او شنید و رسول او را با خشونت جواب داد که «از ایشان خراج دو ساله طلب می‌کنم» رسول نا امید باز گشت. عبدالله بن طاهر از حال او به اسحاق بن ابراهیم بن مصعب که به درگاه خلیفه بود نوشت وبر معتصم افتاد.


سرکشی مازیار

اینجا رشته تاریخ راکمی قطع کرده، سبب و مقدمات جنگ‌های سال۲۲۴ هجری بین مازیار و لشکرعرب را بیان می‌کنیم:

همینکه بابک خرمدین درآذربایجان ظهور کرد، مازیار با وی مکاتبه را مفتوح ساخت و او را ترغیب می‌کرد. از طرف دیگر خلیفه به مازیار دستور داده بود که خراج طبرستان را نزد عبدالله بن طاهر به خراسان به دار الخلافه ارسال دارد. و ظاهراً عبدالله بن طاهر از اینکه مازیار را سپهبد خراسان می‌خواندند خشمگین و شاکی بوده‌است و مازیار نیز به او کینه می‌ورزیده‌است.

در سال ۲۱۸ که شاه مطلق دشت و کوه طبرستان گردید قسمتی از کوهستان را به کوهیار وا گذاشت در حقیقت حوزهٔ پادشاهی خود را با وی تقسیم کرد. کوهیار هم به سبب استخفاف و تحقیری که در چند مورد دیگر از برادرش دیده بود کینه داشت.

 

شمال و جنبش هایش از نظر دیگران

 

آرنولد تون بى مینویسد: اشغال بغداد در سال 945 میلادى بوسیله آل بویه یكى از دولتهاى جانشین خلافت عباسى ثابت كرد كه فروپاشى خلافت عباسى كه در قرن نهم میلادى شروع شده بود یك امر چاره ناپذیر است. سلسله آل بویه نخستین سلسله اى بود كه ایالت متروپولیس خلافت عراق را اشغال كرد و سلطه مستقیم بر خود خلافت پیدا نمود. آل بویه ایرانیان اهل گیلان بودند و تسلط آنها بر خلافت عباسى, اوج پیشرفت ایرانیان در قدرت سیاسى جهان اسلام در مقابل اعراب بود . تاریخ تمدن / آرنولد تون بى/ ترجمه دكتر یعقوب آژندابن الفقیه میگوید: فاتحان عرب نیز کاری در این منطقه (شمال) از پیش نبردند. گویند سردار عرب حجاج برآن بود که دیلم را مورد حمله قرار دهد و دستور داد تا نقشه ای از آن سرزمین تهیه کنند که همه کوهها و دره ها و معابر آنرا نشان دهد. وقتی نقشه تهیه شد آن را به هیئتی از نمایندگان دیلمیان نشان داد و از آنان خواست که قبل از آنکه به سرزمین آنها حمله برد و آن را نابود سازد از در تسلیم درآیند. آنان به نقشه نگریستند و گفتند " درباره سرزمین ما به شما درست اطلاع داده اند و این نقشه درست آن است, جز آنکه جنگجویان و سلحشورانی را که از این گردنه ها و معابر کوهستانی دفاع میکنند به شما نشان نداده اند." / ابن الفقیه/مختصر کتاب البلدان

کسروی مینویسد:اما دیلمان در دشمنی و کینه توزی با تازیان سخت ایستاده, گرد آشتی و طلب زینهار نگردیدند و بدین اکتفا نکردند که در کوهستان خود آزاد زیسته از تعرض دشمنان آسوده باشند, بلکه هنگام فرصت بر تازیان مسلمانان تاخته از کشتار و تاراج دریغ نکردند . ... بلاذری, ربیع ابن خیثم زاهد معروف مینگارد که امام علی بن ابی طالب او را با 4000 تن از مسلمانان به قزوین به جنگ دیلمان فرستاد

و بالاخره حافظ ابرو مینویسد: از جمله واقعات دوران حکمرانی اولجایتو اردوکشی و هجوم به گیلان است, تا آنزمان از دستبرد مغولان محفوط و مستقل مانده و این هجوم به قیمت جان هزاران مغول تمام شد. چون ممالک بر اولتایجو سلطان مقرر شد گفت: جمعی بر در خانه حکم ما نشوند, ما را لشگر به مملکت دیگر برون بردن مناسب نباشد و ضمنا امرای مغول پادشاه ایران را مسخره میکردند که هنوز نتوانسته است مملکت کوچک همسایه خود گیلان را بگشاید


مرگ

مازیار پس از ظلم و ستم‌های فراوان شخصی به نام سرخاستان مأمور دستگیری مسلمانان ساری کرد. سرخاستان مأموریت خویش را انجام داد. مازیار به دری نامه‌ای نوشت که نظیر این کار را با مسلمانان مرو خواه ایرانی و خواه عرب نیز معمول داردو دری هم به فرمان او عمل کرد. اندکی بعد سرخاستان مأمور تمشیه شد و کوهیار به نزد برادرش و از آنجا به کوهستانی که به دست وی سپرده شده بود برگشت. سرخاستان دیواری را که از بیرون شهر تمشیه تا دریا کشیده بودند و تا سه میل در دریاامتداد داشت تعمیر کرد و برج‌های مراقبت برروی آن نهاد و سپاه خود را در آن نقطه متمرکز کرد.

معتصم به حسن بن مصعب نامه‌ای نوشت و وی را به کارزار با مازیار امر کرد. اونیز به این مهم عمل کرد و تا پشت دیوارها خندق‌های سرخاستان رسید؛ بعد از چند روز با دیدبانان روابطی پیدا کردند وبه پشت دیوار نفوذ کردند و همه را دستگیر کردند.

 

از طرفی دیگر حسن بن حسین از سپاه جدا شد و به هرمزد آباد رفت و سپاه او به‌دنبال او به هرمزدآباد رفتند مازیار که به گفته کوهیار به هرمزدآباد آمده بود آمد به دست حسن بن حسین دستگیر شد و به بغداد برده شد و همان جا به دستور معتصم چهار صد و پنجاه تازیانه زدند و همینکه دست از او باز داشتند آب طلب کرد، بنوشید و جان سپرد. جسد اورا در کنیسه بابک بر داری که پهلوی چوبهٔ دار بابک و جثهٔ یاطس رومی به دار آویختند. نام مازیار مخفف کلمه ماه ایزد یار می‌باشد.

یاد بود

خیابان مازیار از خیابان های اصلی شهر ساری

خیابان قارن(پدر مازیار)از خیابان های اصلی شهر ساری
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:57 ب.ظ

You have made the point!
only now cialis 20 mg 40 mg cialis what if i take cialis 20 mg cut in half cialis 20 mg cialis prices in england calis wow cialis tadalafil 100mg generic cialis 20mg uk cialis cuantos mg hay cialis generico milano
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:51 ب.ظ

Terrific facts. Appreciate it.
generic cialis pro american pharmacy cialis where cheapest cialis no prescription cialis cheap cialis online nederland costo in farmacia cialis acheter du cialis a geneve buy cialis online acquistare cialis internet cialis reviews
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:16 ق.ظ

Helpful posts. Kudos.
only best offers cialis use chinese cialis 50 mg cialis australian price click here cialis daily uk cialis super kamagra cialis online nederland cialis preise schweiz canadian drugs generic cialis opinioni cialis generico purchase once a day cialis
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:08 ب.ظ

Incredible a good deal of good data.
5 mg cialis pharmacie en ligne costo in farmacia cialis cialis generika 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis purchasing miglior cialis generico enter site natural cialis cialis prezzo al pubblico cialis dose 30mg cialis generika in deutschland kaufen
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 05:49 ق.ظ

This is nicely put! .
cialis prezzo al pubblico pastillas cialis y alcoho cialis kaufen tadalafil cialis 05 tarif cialis france cialis 30 day trial coupon cialis generique we like it cialis price cialis generique 5 mg
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 05:46 ب.ظ

You've made your position pretty well!!
cialis dosage amounts cipla cialis online cialis bula cialis billig cialis generique 5 mg cialis herbs cialis usa cost interactions for cialis cialis usa cost buy cialis online
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:30 ق.ظ

Cheers, Helpful information!
sialis cialis 50 mg soft tab cipla cialis online cialis 100mg suppliers cialis 5mg prix cialis soft tabs for sale buy cialis online cialis 30 day trial coupon where cheapest cialis cialis 50 mg soft tab
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:13 ب.ظ

Superb data. With thanks!
we like it safe cheap cialis click now cialis from canada brand cialis generic generic low dose cialis brand cialis nl buy name brand cialis on line cialis official site cialis 50 mg soft tab wow cialis 20 only best offers cialis use
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 05:06 ق.ظ

Incredible many of excellent advice.
wow look it cialis mexico best generic drugs cialis cialis mit grapefruitsaft cialis tablets australia where cheapest cialis cialis y deporte cialis pills boards how to buy cialis online usa rezeptfrei cialis apotheke generic low dose cialis
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 05:44 ب.ظ

Thanks a lot! I value this.
cialis farmacias guadalajara how do cialis pills work cialis tablets australia cialis qualitat cialis generico online cialis 5 mg funziona comprar cialis 10 espa241a cialis great britain cialis qualitat cialis price in bangalore
buy cialis online without a prescription
شنبه 10 آذر 1397 04:42 ق.ظ

Appreciate it! Numerous postings.

viagra or cialis cialis 20 mg effectiveness cialis kamagra levitra cialis efficacit il cialis quanto costa free generic cialis cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 10 mg cialis patent expiration cialis soft tabs for sale
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 05:27 ب.ظ

Many thanks. Plenty of information.

recommended site cialis kanada generic cialis 20mg uk look here cialis cheap canada generic cialis pro achat cialis en suisse when will generic cialis be available generic cialis pill online cialis daily dose generic cialis generic availability cialis super kamagra
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 05:42 ق.ظ

Really all kinds of great advice!
price cialis per pill cialis tablets australia cialis dosage safe site to buy cialis online are there generic cialis prices on cialis 10 mg tadalafilo opinioni cialis generico online prescriptions cialis cialis generika
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:22 ب.ظ

Regards. Good information!
cialis 5 mg rx cialis para comprar cialis efficacit buy original cialis cialis rezeptfrei cialis professional from usa cialis daily new zealand side effects of cialis effetti del cialis cialis e hiv
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:32 ق.ظ

You said it adequately..
cialis for bph cialis rezeptfrei sterreich only now cialis 20 mg cialis pills boards cialis tablets for sale we like it cialis price cialis tablets australia generic cialis 20mg tablets cialis generic tadalafil buy cialis 20mg
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:32 ب.ظ

Seriously plenty of fantastic advice!
cialis bula cialis for bph cialis dose 30mg cialis uk next day legalidad de comprar cialis generic cialis at walmart cialis for sale in europa generic cialis pro online prescriptions cialis cialis generico postepay
buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:57 ق.ظ

Many thanks. Fantastic stuff!
prix cialis once a da buying brand cialis online cialis daily reviews india cialis 100mg cost tadalafil 20mg look here cialis order on line generic for cialis only best offers cialis use weblink price cialis 200 cialis coupon
buy levitra online
جمعه 20 مهر 1397 02:02 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
buy 10 mg levitra levitra online buy generic levitra buy levitra generic buy levitra generic levitra prices buy levitra 20 mg generic levitra levitra generic levitra
buy cialis no rx
سه شنبه 10 مهر 1397 09:44 ب.ظ

Wonderful data. Thanks a lot!
buying cialis overnight overnight cialis tadalafil buy name brand cialis on line cialis herbs generic cialis 20mg uk cialis sans ordonnance buy generic cialis sublingual cialis online canadian drugs generic cialis viagra or cialis
buy cialis online best price
یکشنبه 8 مهر 1397 10:16 ب.ظ

Nicely put. Regards.
cialis 5 mg effetti collateral cialis para que sirve cialis online napol pastillas cialis y alcoho brand cialis nl free cialis cialis price in bangalore cialis patentablauf in deutschland deutschland cialis online buying brand cialis online
canadian pharmacy online
یکشنبه 1 مهر 1397 02:55 ق.ظ

You actually expressed it perfectly.
canadian medications online the best canadian online pharmacies canadian online pharmacies rated order canadian prescriptions online reputable canadian prescriptions online trust pharmacy canadian canada online pharmacies surrey canadian pharmacies-24h canadian mail order pharmacies canadian pharmaceuticals reviews
cialisbuys.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:58 ب.ظ

You actually mentioned it very well.
cialis tablets australia we like it cialis soft gel cialis generisches kanada cialis dose 30mg cialis en mexico precio enter site 20 mg cialis cost cialis baratos compran uk ou acheter du cialis pas cher prezzo cialis a buon mercato cialis for sale
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:28 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
where to buy herbal viagra buy viagra without a prescription tadalafil viagra with prescription online buy pharmaceutical viagra viagra order uk sildenafil sildenafil buy viagra online discount buy viagra plus how to get viagra cheap
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:46 ق.ظ

You actually revealed this terrifically!
we like it safe cheap cialis side effects for cialis cialis coupons cialis 100 mg 30 tablet how to purchase cialis on line cialis generika cialis 20mg preis cf prix cialis once a da cialis 100 mg 30 tablet discount cialis
viabiovit.com/best-online-drugstore.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:20 ق.ظ

Many thanks! Numerous tips.

how do i buy viagra where can i order viagra viagra purchase online buy viagra cheaply where can i purchase viagra buy generic viagra online canada cheap viagra tablets sildenafil uk online uk pharmacy viagra order viagra online
Cialis 20 mg
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:01 ب.ظ

Perfectly voiced without a doubt! .
we recommend cialis best buy cialis manufacturer coupon overnight cialis tadalafil cialis australian price the best site cialis tablets cialis 5mg prix overnight cialis tadalafil prezzo di cialis in bulgaria cialis australia org generic cialis 20mg uk
Buy cialis online
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:08 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis para que sirve cialis tadalafil online when can i take another cialis free generic cialis cialis prezzo al pubblico can i take cialis and ecstasy i recommend cialis generico achat cialis en itali we use it 50 mg cialis dose cialis side effects
Viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:14 ب.ظ

You made your point.
buy sildenafil online cheap viagra online with prescription levitra buy generic viagra with paypal where can i buy generic viagra buy cheap viagra canada where can you buy viagra without a prescription where to buy cheap viagra where to order viagra where can i buy viagra uk
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 10:08 ق.ظ

You actually revealed it well.
cialis para que sirve buy brand cialis cheap cialis generika cialis italia gratis cialis online nederland interactions for cialis cialis tablets australia cialis generico postepay we like it cialis price cialis online nederland
How long does Achilles tendonitis last for?
شنبه 11 شهریور 1396 12:33 ب.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up.
The text in your post seem to be running off the screen in Ie.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30