تبلیغات
رایش چهارم - مانیفیستی برای اینده (پست ثابت)

مانیفیستی برای اینده (پست ثابت)

تاریخ:جمعه 20 بهمن 1391-09:52 ق.ظ

 

نام رایش چهارم از رایش سوم آلمان و حذب نازی ها گرفته شده است که میخواهد تنفر نازی ها از یهود را الگویی برای مبارزه با متجاوزان ودشمنان تاریخی و فرهنگی این مرزو بوم قرار دهد و شاید این وبلاگ بتونه نگاهی خاص به ناسیونالیست و دین داری و سیاست داشته باشه و با توجه به 19ماده قانون جهانی حقوق بشر (هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.)

Name of the Fourth Reich of the German Third Reich and the Nazism , Nazi hatred of Jews has been a model who wants to fight the aggressors historical and cultural enemies will canvas the Mrzv And perhaps this could have a certain look to the nationalist and religion and politics do Bashhv according to

Article19of the Human Rights Act

every individual has the right to freedom of opinion an expression, and this requires Wuxi is also not afraid of having their ideas and concerns to be

بتواند این سه مسئله رو در کشور عزیزمان مورد تشویق وانتقاد قرار دهد

وبا شعار:

نه شرقی نه عربی نه غربی

No Western No Arabic No Eastern

و نماد درفش کاویانی ..درفش کاویانی که حال نمادی در ملی گرایی مدرن ایران تواماً داری نقشی عقیدتی، فرهنگی و روشنفکری شده است

مروری بر تفکر و اهداف رایش چهارم:

An overview of the thinking and objectives of the Fourth Reich:

دادن آگاهی های تاریخی و فرهنگی و شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم اقوام و سرزمینهای ایران بزرگ.

Historical and cultural awareness and introduce the culture and customs of the great Iranian peoples and lands.

برقراری انسان محوریت در ایران و زنده کردن فرهنگ اصیل ایرانی : کردار نیک , گفتار نیک , پندار نیک


Establishing the centrality of human beings living in Iran and Iranian culture: good deeds, good words, good thoughts

درخواست از دولت برای اجرای اصل 15 قانون اساسی پیرامون تقویت زبانها و گویشهای محلی و گسترش كانالهای محلی , روزنامه های محلی , دانشسراهای محلی و . . . در چهارچوب كشور و قوانین ایران .

 

The state constitution calls for the implementation of Article 15 concerning languages ​​and local dialects to strengthen and expand local channels, local newspapers, local Danshsrahay.

برخورد با هرگونه تفكر بیگانه پرستی , جدایی خواهی , استقلال خواهی پیر استعمار جهان , انگلستان . كشور و خاك ایران متعلق به همه ملت ایران است و هیچ شهر و منطقه ای حق خودمختاری ندارد . توطئه خودمختاری و یا فدرالیزم اندیشه ای خام و در جهت منافع روس و انگلستان است که هرگز در ایران یکپارچه عملی نخواهد شد .

 

Thinking to deal with any alien worship, seeking separation, independence, you old world colonialism, the British and Iranian soil belongs to all Iranians, and no city has no right to autonomy and regional
Autonomy or federalism crude conspiracy idea and the Russian and British interests in Iran that they will not be practical integrated

ایستادگی در برابر متجاوزین تاریخی كشور ایران ( انگلستان , اعراب , آمریكا و روسها ) و حفظ كامل استقلال ملی . انگلستان بزرگترین دشمن ایران می باشد که با سیاستهای استعماری و متجاوزانه خود لکه ننگینی در تاریخ سیصد سال اخیر ما محسوب می شوند . اعراب دشمنان بی خرد و بی فرهنگ ما محسوب می شوند که امروزه عروسکی در دستان بیگانگان بر ضد ایران هستند . روسها نیز از متجاوزین و اشغالگران کهن هفده شهر قفقاز می باشند . آمریکایی ها نیز در طول تاریخ کمتر از صد سال اخیر فقط جهت منافع نفتی خویش با ایران رابطه داشته اند و هیچ سودی به ملت ما نرسانده اند . حق توحشی که آنان از ملت کهن ایران می گرفتند برگ ننگینی دیگری در تاریخ معاصر ایران به ثبت رسیده است

 

.Historic stand against the invaders of Iran (British, Arabs, Americans and Russians), and maintain complete national independence Iran's biggest enemy is the British colonial policy and its aggressive shameful stain on our past three hundred years are considered.Arab enemies and our culture are no longer a puppet in the hands of the foreigners against Iran
Russians as invaders and occupiers are Caucasian Americans in the old town of seventeen hundred years of history than just oil interests and its relations with Iran have been of any benefit to The savagery of the ancient nation of Iran was another leaf in the history of Iran's shameful recordour nation Nrsandh

پشتیبانی از اقوام كرد ایرانی ساكن در تركیه و عراق كه در زیر فشارهای ملتهای بیگانه ( عثمانیان و اعراب ) زندگی را سپری میكنند و جذب آنان و سرزمینشان برای الحاق به كشورشان ایران

 

.Support the Iranian peoples who lived in Turkey and Iraq, under pressure from foreign nations (the Ottoman Empire and the Arabs) live and spend their capture and annexation of land for the country of Iran.

زنده کردن مالكیت قانونی و تاریخی 85 درصدی ایران از دریای پارس ( خلیج فارس ) و كوتاه كردن دست بیگانگان از این منطقه همیشه ایرانی . با حمایت از بازگشت دوباره بحرین به خاک ایران .

 

Live and historical legal ownership of 85 percent of Iran's Pars Sea (Persian Gulf) and the shortening of the aliens always return with support from Bahrain to Iran

حفظ فرهنگ و ملی مالكیت ابدی ایران بر جزایر همیشه ایرانی سه گانه ( تنب كوچك , تنب بزرگ و ابوموسی )

 

.National ownership and perpetual maintenance of Iran's triple islands of Persian I (small Tunb, Greater Tunb and Abu Musa

 


گسترش و زنده کردن هویت ملی ایران ( گسترش موسیقی غنی و معنوی جهانی ایران , صنایع دستی ارزشمند , لباسهای محلی , ادبیات , فرهنگ , هنر و . . . . ) با ایجاد پژوهشكده ها , فرهنگسراها و ادبكده برای هر شهر حتی مناطق دوردست ایران . هر ایرانی باید خود را موظف بداند سهمی در برپایی این شكوه بزرگ تاریخی داشته باشد . از ساختن فیلم های تاریخی و مستند تا ایجاد فرهنگسرای مردمی و تشكیل گروهای غیر دولتی .
Expand and revive Iran's national identity (the music world of Iran's rich and spiritual, meaningful crafts, costumes, literature, culture, art, etc.) with the Institute, the Culture Centers and Adbkdh for each city, even in remote areas of Iran

 

رسیدگی و گسترش هرچه بیشتر امكانات به شهرهایی كه به دلیل موقیعت كوهستانی , دوردست بودن از پایتخت , ویرانی های پس از جنگ و یا کوتاهی مسئولان دولتی از حقوق و امکانات زندگی مناسب محروم هستند . این امر با شناخت این مناطق , تاریخ و فرهنگ شان و مکانهای باستانی آنان ممکن است . جلب توریست و درخواست از دولت برای آباد کردن و مدرن سازی این شهرها بخشی از اهداف ما می باشد. ( بلوچستان , كردستان , خوزستان . . . )

 


 

Further expansion of facilities to handle and cities located in the mountainous, remote from the capital, after the devastation of war or public authorities a short useful lives are deprived of the This recognition of their culture and history and ancient sites attract tourists, and they may request the government to build up and modernize these cities are part of our goals.(Baluchistan, Kurdistan, Khuzestan}rights and facilities

حذف واژه اقلیت و اكثریت از جامعه کهن و یکپارچه ایرانی . بر طبق باور نیاكان بزرگ ما هر ایرانی با هر دین , فرهنگ و زبانی ایرانی محسوب می شود و هیچ اكثریتی بر هیچ اقلیتی برتری ندارد . حتی یك نفر با یك باور خاص در ایران بایستی با دیگر افراد كل جامعه كه ضرری به منافع ملی نمی زند برابر باشد و اقلیت شمرده نشود .Delete the words of the old society and the integration of minorities and the majority of the Iranians believe our great ancestors, each with any religion, culture and language, and Iran is no majority, no minority is superior.
Even a person with a certain belief in Iran to be with other people that society does not harm the national interest is not considered a minority


احترام به ادیان , مسلكها , باورهای مذهبی و قومی هر منطقه و در صورت نداشتن ضدیت با منافع ملی همگان در باورشان آزاد باشند . یهودی , بهایی , زرتشتی , شیعه , سنی و مسیحی و آزادی و احترام برای همه ادیان , باورها و مسلکها . در نتیجه فرهنگ سازی در جهت احترام به عقاید اقوام , مسلک ها , باورهای قومی و منطقه ای ملت ایران .Respect for religious, professional, religious and ethnic opposition to each region and the lack of national interest in believe
Sunni, Shiite, Christian, Jewish, Baha'i, Zoroastrian and professional freedom and respect for all religions, beliefs and culture in order to respect the beliefs belief beliefs, ethnic and regional groups in Iran
everyone should be free


گسترش و دگر باره فرهنگ ایرانی در مناطق اقوام ایران :تركمنستان , بلوچستان , ازبكستان , تاجیكستان , ارمنستان , آران , كردستان تركیه , كردستان عراق و بحرین .And other relatives about the culture of Iran, Turkmenistan, Baluchistan, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Aran, Turkey, Kurdistan, Iraq and Bahrain

.

حذف واژه های موهن و ساختگی برای اقوام ایرانی كه به نام ملیت یا خلق ها ( که حزب ننگین توده در ایران باب کرد ) در برخی رسانه ها شنیده می شود و برخورد با هرگونه پرچم به جز پرچم ایران كه برای شهرهای ایرانی ساخته شده باشد . ایران کشوری کثیر الملل نمی باشد و فقط دارای اقوام گوناگون مختلف است .


Remove derogatory words and fabricated for Iranian ethnic nationalities or peoples in the name (the party's infamous Iran's mass).
Some can be heard in the media and deal with any flag except the flag of Iran is that Iran, a country made for large cities is international and is just a different ethnic


به رسمیت نشانختن ملیت های اقوام ایرانی تازه استقلال یافته :

ارمنستان , كردستان عراق , آران ( جمهوری آذربایجان ) , ازبكستان , تركمنستان , گرجستان , بحرین , بلوچستان , تاجیكستان , افغانستان از سوی ملت ایران . زیرا هیچیك از این قومیتهای ایرانی به جز ایران میهنی ندارند و دولتشان مشروعیت ندارد . اقوام ایرانی فقط در سایه كشورشان ایران دارای هویت و مشروعیت هستند . به خصوص کشورهای که عمرشان به 30یا 40 سال هم نمی رسد و با یاری انگلستان این اهریمن جهانی و روس از بدنه ایران جدا شده اند و حال امروز همچون عروسکی در دستان آنان می باشند و با اتخاذ تدابیر ضد ایرانی در این چند دهه اخیر , ملت ایران را بر باطل کردن قراردادها استعماری گذشته استوارتر کرده است .

Off Nshankhtn recognize the newly independent nations: Armenia, Kurdistan, Iraq, Aran (Azerbaijan), Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Bahrain, Balochistan, Tajikistan, Afghanistan, the Iranian
Because none of these ethnic groups except Iranians are Persian and Iranian peoples government has no legitimacy in light of Iran's identity and legitimacy of their country, especially countries that are not yet 30 or 40 years time
And w
ith the help of England's World Evil Iran and Russia have been separated from the body, and now today they have like a puppet in the hands of the anti-Iranian measures in recent decades, the Iranian nation to dispense contracts on the colonial past has been stronger
nation

 

 
How can you get taller in a week?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 11:15 ق.ظ
Great blog you've got here.. It's difficult to find good quality writing like
yours these days. I seriously appreciate people like you!

Take care!!
Can you stretch to get taller?
شنبه 14 مرداد 1396 09:19 ب.ظ
whoah this weblog is magnificent i love studying
your articles. Keep up the great work! You know, a lot
of persons are looking round for this information, you could help them
greatly.
What do you do for a sore Achilles tendon?
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:55 ق.ظ
I'm gone to inform my little brother, that he should also go to see this
website on regular basis to obtain updated from latest information.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:57 ق.ظ
Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
has some overlapping. I just wanted to give
you a quick heads up! Other then that, great blog!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:05 ق.ظ
Thank you, I've just been looking for information about
this subject for a long time and yours is the
best I've came upon so far. However, what in regards to
the bottom line? Are you positive in regards to the source?
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:36 ق.ظ
Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I am impressed!
Extremely helpful info specially the closing section :) I handle such information much.

I was looking for this certain info for a very long time.
Thank you and best of luck.
تخفیف ریحون
چهارشنبه 19 آبان 1395 05:15 ق.ظ
تخفیف ویژه 10 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 10 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 10 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 10 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 10 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 10هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

آرش
دوشنبه 7 تیر 1395 11:43 ب.ظ
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


محمد
پنجشنبه 22 بهمن 1394 07:54 ق.ظ
سلام

درآمد ثابت ماهیانه داشته باشید

کسب درآمد ماهانه بالای 1 میلیون تومان

100 درصد تضمینی


لینک آموزش برای آقایان:

http://bit.do/poolsaz

لینک آموزش برای خانم ها:

http://bit.do/poolsaz2

درصورت داشتن هرگونه سوال با ایمیل زیر در تماس باشید :
toopfile.ir@gmail.com
برنامه دریافت جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32
سه شنبه 10 شهریور 1394 09:51 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
کامیار
یکشنبه 28 تیر 1394 10:18 ق.ظ
سلام وبتون عالیه اگر با تبادل لینک موافق بودین بی خبرم نذارین!
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
چهارشنبه 13 اسفند 1393 08:17 ب.ظ
به دنبال درخواست عده زیادی از متقاضیان قیمت کتاب به 2000 تومان کاهش داده شد
فقط برای چند روز
فرصت را از دست ندهید
برای خرید به همین آدرس بروید
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
شنبه 11 بهمن 1393 05:36 ق.ظ
اگر سنتان زیر 18 سال میباشید خواهش میکنم این نظر رو نخونید.
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
این کتاب صد در صد مورد نیاز شماست چه مجرد و چه متاهل
فقط تا پایان اسفند 1393 با این قیمت استثنایی عرضه میشود.
این کتاب آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال بویژه زوج های جوان است.
از عواقب خودارضایی با خبرید؟
موثرترین راههای ترک ان را می دانید؟
آقایان ! از زود انزالی رنج می برید ؟
خانم ها ! همسرتان قادر به ارضا شما نیست ؟
از سایز آلت خود ناراضی هستید ؟
نظر خانم ها را در این مورد می دانید؟
میخواهید به همراه همسرتان ارگاسم طولانی و دلپذیر داشته باشید ؟
می خواهید لذت جنسی دو طرفه را تجربه کنید؟
جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمیگیرد و به علت عدم اگاهی و در برخی موارد اگاهی های غیر علمی و ناقص بسیاری افراد قادر به لذت بردن ازاین عواطف و احساسات خدادادی نیستند و برعکس عامل سرخوردگی و نگرانی و تشویش و اختلال در زندگی روزمره شان نیز می شود.
این کتاب در سایر سایت های دیگر به قیمت های بالا به فروش میرود.
اما ما به دلیل اهمیت آن این کتاب را تنها با 5000 هزار تومان در اختیار شما قرار می دهیم.
برای دیدن فهرست مطالب و خرید این کتاب به وبلاگ ما مراجعه کنید.
با لینک کردن وبلاگ ما ، گامی مهم در حل مشکلات جنسی جوانان جامعه بردارید.
در صورت مسدودی وبلاگ به ما ایمیل بزنید.خرید این کتاب بسیار آسان است.

محمد
چهارشنبه 17 دی 1393 05:38 ق.ظ
سلام
خیلی باحال بود مطالبت :)
با تبادل لینک موافقی؟
موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم
شبکه اجتماعی فیس پلاک
پنجشنبه 20 آذر 1393 06:21 ق.ظ
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
گلنارسافت
پنجشنبه 6 آذر 1393 09:52 ق.ظ
سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه.
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
بانک پست این نرم افزار در حال حاضر حدود 300000 پست داره و هر روز آپدیت میشه.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه سه ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
برای دانلود نسخه آزمایشی به وبلاگم بیا.
www.mihanautopost.rozblog.com
www.mihanautopost.mihanblog.com
ورژن دو منتشر شد!
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!
گلنار سافت
شنبه 10 آبان 1393 08:40 ق.ظ
سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه دو ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
لینک دانلود نسخه آزمایشی :
http://s5.picofile.com/file/8148879142/Mihan_Auto_Post.zip.html
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!
سارا شکیبا
جمعه 11 مهر 1393 01:50 ب.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
زیمابی
سه شنبه 28 مرداد 1393 06:37 ق.ظ
جذاب ترین فروشگاه اینترنتی

زیمابی - سایت انتخاب و خرید جدیدترین کالاهای دیجیتالی به همراه ارائه محتوای تخصصی بصورت ویدئویی و مرجع نقد و بررسی کامل کالا جهت خدمت رسانی به مشتریان اینترنتی

صفحه نخست : www.ZIMABI.com
شبکه ویدئوها : www.zimabi.com/videos
تبادل نظر کاربران : www.zimabi.com/blog
دانلود های رایگان : www.zimabi.com/download
خبرگزاری برندها و تکنولوژی : www.zimabi.com/news
طب بوک
شنبه 25 مرداد 1393 07:41 ق.ظ
سلام!

وبلاگ شما خیلی زیباست!

می خواستم سایت طب بوک را معرفی کنم

طب بوک شبکه احتماعی پزشکی هست که هم پزشکان و هم بیماران و سایر ارایه دهندگان خدمات پزشکی در آن عضو می شوند.

ارایه دهندگان خدمات پزشکی ( پزشکان- کلینیکها - داروخانه ها و ... ) علاوه بر معرفی خود و تبلیغ خدمات خود می توانند با ارسال مطلب و عکس به تبادل نظر در مورد داروها - بیماریها و مسایل پزشکی بپردازند.

و بیماران می توانند نظر خود را راجع به خدمات ارایه شده اعلام کنند.

لطفا از سایت ما بازدید کنید

منتظرت هستم!
افرا
یکشنبه 12 مرداد 1393 03:32 ب.ظ
سلام!
--------------
چندتا از اعترافات جالب و خنده دار بگم
---------------------------------------
اعتراف میکنم یه روز دختر همسایه مونو توخیابون داشت میرفت بامامانش دیدم
نیشمو با ذوق زدگی تا بناگوشم بازکردم و گفتم
سلام مونا………. چطوری؟………
دیدم تحویلم نگرفت و مامانشم میخندید
اومدم خونه به مامانم گفتم این دختر همسایه چه زود بزرگ شد تا دیروز اینقد بود
گفت :کی
من:همین مونا دیگه دختر آقای …
گفت :اون مبیناست مونا مامانشه!!
------------------------------------------------------------------------
بازم از این اعترافات هست اگه خواستی بیا بخون
سایت سرگرمی تفریح24
موفق و موید باشین
الناز شکوهی
سه شنبه 7 مرداد 1393 08:31 ب.ظ
سلام دوست عزیز!

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

لطفا هر چه زودتر به منم سر بزن!

و برام نظر بذار که بدونم اومدی!

منتظرما!


نمکستان
دوشنبه 6 مرداد 1393 06:37 ب.ظ
سلام به تو دوست خوبم!

وبلاگت خیلی زیباست. تبریک میگم!

منم یک سایت تفریحی ساختم به نام نمکستان

توش انواع مطالب سرگرمی و عکس های جالب پیدا میشه

حتما به من سر بزن و برام حتما نظر بذار تا لینکت کنم!

زود بیا . منتظرت هستم!
سارا
جمعه 3 مرداد 1393 01:01 ب.ظ
سلام روز بخیر!

نوشته هات عالییییییه! حرف نداره!

منم یه وبلاگ ساختم سریال کره ای دوبله فارسی برای دانلود گذاشتم!

اگه خواستی بیا و ببین!

فعلا سریال های زیر آماده دانلود است :

1- افسانه جومونگ 2- سرزمین باد ها
3- افسانه دونگی 4- جواهری در قصر
5- سرزمین آهن 6- امپراطور دریا
7- تاجر پوسان

تمام سریال ها دوبله فارسی و کامل هستند!

اگر پیشنهاد و یا درخواست سریال داری توی نظرات برام بنویس

برای بهتر شدن وبلاگم به نظرت نیاز دارم!

حتما بیا!
رویا سهیلی
سه شنبه 31 تیر 1393 05:14 ب.ظ
سلام عزیزم وبلاگت عالیه
فقط اگه بتونی فونت بهتری پیدا كنی ایول داری
راسی دوسداری شارژ رایگان بگیری؟
یا رایگان تو قرعه كشی شركت كنی؟
یه سایت بهت معرفی میكنم اگه لینكشو بزاری تو وبلاگت بهت شارژ میده.
من تست كردم جواب داده.
توی فرمش منم به عنوان معرف بنویس .
ممنونم

.
پاپ من
دوشنبه 30 تیر 1393 08:27 ق.ظ
سلام دوست عزیز!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

سیستم کسب درآمد پاپ من

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 70 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 50 ریال و دومی 25 ریال

تسویه حساب منظم و روزانه

اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 70 تا 150 ریال دریافت میکنید

از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


لینک ثبت نام :
http://popman.ir/user/signup/ref:437

منتظرما!


.
mani
دوشنبه 10 تیر 1392 04:10 ب.ظ
هیتلر باید بجای یهودیای بدبخت این انگلیسیارو میسوزوند که هیچوقت چشم دیدن نسل آریارو ندارن
پاسخ شاهین مازندرانی : ..ممنون مانی جان
بهرام
دوشنبه 10 تیر 1392 04:09 ب.ظ
ایران رایش چهارم است و روزی ایران همه مناطق جداشده رو پس میگیره و انگلستان کثیفو برای همیشه از صحنه روزگار محو میکنه
پاسخ شاهین مازندرانی : ..منون منم امیدوارم
ازیتا
چهارشنبه 16 اسفند 1391 01:16 ب.ظ
خب بابا بهت میگم که تو گوگل سرچ کن میاد
پاسخ شاهین مازندرانی : ممنون که دادی..میدونستم نداری
هیتلر
سه شنبه 15 اسفند 1391 09:07 ب.ظ
کوفت ببره بازم که برگشتی
پاسخ شاهین مازندرانی : به کوری چشم بعضی ها
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30