تبلیغات
رایش چهارم

مانیفیستی برای اینده (پست ثابت)

تاریخ:جمعه 20 بهمن 1391-10:52 ق.ظ

 

نام رایش چهارم از رایش سوم آلمان و حذب نازی ها گرفته شده است که میخواهد تنفر نازی ها از یهود را الگویی برای مبارزه با متجاوزان ودشمنان تاریخی و فرهنگی این مرزو بوم قرار دهد و شاید این وبلاگ بتونه نگاهی خاص به ناسیونالیست و دین داری و سیاست داشته باشه و با توجه به 19ماده قانون جهانی حقوق بشر (هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.)

Name of the Fourth Reich of the German Third Reich and the Nazism , Nazi hatred of Jews has been a model who wants to fight the aggressors historical and cultural enemies will canvas the Mrzv And perhaps this could have a certain look to the nationalist and religion and politics do Bashhv according to

Article19of the Human Rights Act

every individual has the right to freedom of opinion an expression, and this requires Wuxi is also not afraid of having their ideas and concerns to be

بتواند این سه مسئله رو در کشور عزیزمان مورد تشویق وانتقاد قرار دهد

وبا شعار:

نه شرقی نه عربی نه غربی

No Western No Arabic No Eastern

و نماد درفش کاویانی ..درفش کاویانی که حال نمادی در ملی گرایی مدرن ایران تواماً داری نقشی عقیدتی، فرهنگی و روشنفکری شده است

مروری بر تفکر و اهداف رایش چهارم:

An overview of the thinking and objectives of the Fourth Reich:

دادن آگاهی های تاریخی و فرهنگی و شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم اقوام و سرزمینهای ایران بزرگ.

Historical and cultural awareness and introduce the culture and customs of the great Iranian peoples and lands.

برقراری انسان محوریت در ایران و زنده کردن فرهنگ اصیل ایرانی : کردار نیک , گفتار نیک , پندار نیک


Establishing the centrality of human beings living in Iran and Iranian culture: good deeds, good words, good thoughts

درخواست از دولت برای اجرای اصل 15 قانون اساسی پیرامون تقویت زبانها و گویشهای محلی و گسترش كانالهای محلی , روزنامه های محلی , دانشسراهای محلی و . . . در چهارچوب كشور و قوانین ایران .

 

The state constitution calls for the implementation of Article 15 concerning languages ​​and local dialects to strengthen and expand local channels, local newspapers, local Danshsrahay.

برخورد با هرگونه تفكر بیگانه پرستی , جدایی خواهی , استقلال خواهی پیر استعمار جهان , انگلستان . كشور و خاك ایران متعلق به همه ملت ایران است و هیچ شهر و منطقه ای حق خودمختاری ندارد . توطئه خودمختاری و یا فدرالیزم اندیشه ای خام و در جهت منافع روس و انگلستان است که هرگز در ایران یکپارچه عملی نخواهد شد .

 

Thinking to deal with any alien worship, seeking separation, independence, you old world colonialism, the British and Iranian soil belongs to all Iranians, and no city has no right to autonomy and regional
Autonomy or federalism crude conspiracy idea and the Russian and British interests in Iran that they will not be practical integrated

ایستادگی در برابر متجاوزین تاریخی كشور ایران ( انگلستان , اعراب , آمریكا و روسها ) و حفظ كامل استقلال ملی . انگلستان بزرگترین دشمن ایران می باشد که با سیاستهای استعماری و متجاوزانه خود لکه ننگینی در تاریخ سیصد سال اخیر ما محسوب می شوند . اعراب دشمنان بی خرد و بی فرهنگ ما محسوب می شوند که امروزه عروسکی در دستان بیگانگان بر ضد ایران هستند . روسها نیز از متجاوزین و اشغالگران کهن هفده شهر قفقاز می باشند . آمریکایی ها نیز در طول تاریخ کمتر از صد سال اخیر فقط جهت منافع نفتی خویش با ایران رابطه داشته اند و هیچ سودی به ملت ما نرسانده اند . حق توحشی که آنان از ملت کهن ایران می گرفتند برگ ننگینی دیگری در تاریخ معاصر ایران به ثبت رسیده است

 

.Historic stand against the invaders of Iran (British, Arabs, Americans and Russians), and maintain complete national independence Iran's biggest enemy is the British colonial policy and its aggressive shameful stain on our past three hundred years are considered.Arab enemies and our culture are no longer a puppet in the hands of the foreigners against Iran
Russians as invaders and occupiers are Caucasian Americans in the old town of seventeen hundred years of history than just oil interests and its relations with Iran have been of any benefit to The savagery of the ancient nation of Iran was another leaf in the history of Iran's shameful recordour nation Nrsandh

پشتیبانی از اقوام كرد ایرانی ساكن در تركیه و عراق كه در زیر فشارهای ملتهای بیگانه ( عثمانیان و اعراب ) زندگی را سپری میكنند و جذب آنان و سرزمینشان برای الحاق به كشورشان ایران

 

.Support the Iranian peoples who lived in Turkey and Iraq, under pressure from foreign nations (the Ottoman Empire and the Arabs) live and spend their capture and annexation of land for the country of Iran.

زنده کردن مالكیت قانونی و تاریخی 85 درصدی ایران از دریای پارس ( خلیج فارس ) و كوتاه كردن دست بیگانگان از این منطقه همیشه ایرانی . با حمایت از بازگشت دوباره بحرین به خاک ایران .

 

Live and historical legal ownership of 85 percent of Iran's Pars Sea (Persian Gulf) and the shortening of the aliens always return with support from Bahrain to Iran

حفظ فرهنگ و ملی مالكیت ابدی ایران بر جزایر همیشه ایرانی سه گانه ( تنب كوچك , تنب بزرگ و ابوموسی )

 

.National ownership and perpetual maintenance of Iran's triple islands of Persian I (small Tunb, Greater Tunb and Abu Musa

 


گسترش و زنده کردن هویت ملی ایران ( گسترش موسیقی غنی و معنوی جهانی ایران , صنایع دستی ارزشمند , لباسهای محلی , ادبیات , فرهنگ , هنر و . . . . ) با ایجاد پژوهشكده ها , فرهنگسراها و ادبكده برای هر شهر حتی مناطق دوردست ایران . هر ایرانی باید خود را موظف بداند سهمی در برپایی این شكوه بزرگ تاریخی داشته باشد . از ساختن فیلم های تاریخی و مستند تا ایجاد فرهنگسرای مردمی و تشكیل گروهای غیر دولتی .
Expand and revive Iran's national identity (the music world of Iran's rich and spiritual, meaningful crafts, costumes, literature, culture, art, etc.) with the Institute, the Culture Centers and Adbkdh for each city, even in remote areas of Iran

 

رسیدگی و گسترش هرچه بیشتر امكانات به شهرهایی كه به دلیل موقیعت كوهستانی , دوردست بودن از پایتخت , ویرانی های پس از جنگ و یا کوتاهی مسئولان دولتی از حقوق و امکانات زندگی مناسب محروم هستند . این امر با شناخت این مناطق , تاریخ و فرهنگ شان و مکانهای باستانی آنان ممکن است . جلب توریست و درخواست از دولت برای آباد کردن و مدرن سازی این شهرها بخشی از اهداف ما می باشد. ( بلوچستان , كردستان , خوزستان . . . )

 


 

Further expansion of facilities to handle and cities located in the mountainous, remote from the capital, after the devastation of war or public authorities a short useful lives are deprived of the This recognition of their culture and history and ancient sites attract tourists, and they may request the government to build up and modernize these cities are part of our goals.(Baluchistan, Kurdistan, Khuzestan}rights and facilities

حذف واژه اقلیت و اكثریت از جامعه کهن و یکپارچه ایرانی . بر طبق باور نیاكان بزرگ ما هر ایرانی با هر دین , فرهنگ و زبانی ایرانی محسوب می شود و هیچ اكثریتی بر هیچ اقلیتی برتری ندارد . حتی یك نفر با یك باور خاص در ایران بایستی با دیگر افراد كل جامعه كه ضرری به منافع ملی نمی زند برابر باشد و اقلیت شمرده نشود .Delete the words of the old society and the integration of minorities and the majority of the Iranians believe our great ancestors, each with any religion, culture and language, and Iran is no majority, no minority is superior.
Even a person with a certain belief in Iran to be with other people that society does not harm the national interest is not considered a minority


احترام به ادیان , مسلكها , باورهای مذهبی و قومی هر منطقه و در صورت نداشتن ضدیت با منافع ملی همگان در باورشان آزاد باشند . یهودی , بهایی , زرتشتی , شیعه , سنی و مسیحی و آزادی و احترام برای همه ادیان , باورها و مسلکها . در نتیجه فرهنگ سازی در جهت احترام به عقاید اقوام , مسلک ها , باورهای قومی و منطقه ای ملت ایران .Respect for religious, professional, religious and ethnic opposition to each region and the lack of national interest in believe
Sunni, Shiite, Christian, Jewish, Baha'i, Zoroastrian and professional freedom and respect for all religions, beliefs and culture in order to respect the beliefs belief beliefs, ethnic and regional groups in Iran
everyone should be free


گسترش و دگر باره فرهنگ ایرانی در مناطق اقوام ایران :تركمنستان , بلوچستان , ازبكستان , تاجیكستان , ارمنستان , آران , كردستان تركیه , كردستان عراق و بحرین .And other relatives about the culture of Iran, Turkmenistan, Baluchistan, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Aran, Turkey, Kurdistan, Iraq and Bahrain

.

حذف واژه های موهن و ساختگی برای اقوام ایرانی كه به نام ملیت یا خلق ها ( که حزب ننگین توده در ایران باب کرد ) در برخی رسانه ها شنیده می شود و برخورد با هرگونه پرچم به جز پرچم ایران كه برای شهرهای ایرانی ساخته شده باشد . ایران کشوری کثیر الملل نمی باشد و فقط دارای اقوام گوناگون مختلف است .


Remove derogatory words and fabricated for Iranian ethnic nationalities or peoples in the name (the party's infamous Iran's mass).
Some can be heard in the media and deal with any flag except the flag of Iran is that Iran, a country made for large cities is international and is just a different ethnic


به رسمیت نشانختن ملیت های اقوام ایرانی تازه استقلال یافته :

ارمنستان , كردستان عراق , آران ( جمهوری آذربایجان ) , ازبكستان , تركمنستان , گرجستان , بحرین , بلوچستان , تاجیكستان , افغانستان از سوی ملت ایران . زیرا هیچیك از این قومیتهای ایرانی به جز ایران میهنی ندارند و دولتشان مشروعیت ندارد . اقوام ایرانی فقط در سایه كشورشان ایران دارای هویت و مشروعیت هستند . به خصوص کشورهای که عمرشان به 30یا 40 سال هم نمی رسد و با یاری انگلستان این اهریمن جهانی و روس از بدنه ایران جدا شده اند و حال امروز همچون عروسکی در دستان آنان می باشند و با اتخاذ تدابیر ضد ایرانی در این چند دهه اخیر , ملت ایران را بر باطل کردن قراردادها استعماری گذشته استوارتر کرده است .

Off Nshankhtn recognize the newly independent nations: Armenia, Kurdistan, Iraq, Aran (Azerbaijan), Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Bahrain, Balochistan, Tajikistan, Afghanistan, the Iranian
Because none of these ethnic groups except Iranians are Persian and Iranian peoples government has no legitimacy in light of Iran's identity and legitimacy of their country, especially countries that are not yet 30 or 40 years time
And w
ith the help of England's World Evil Iran and Russia have been separated from the body, and now today they have like a puppet in the hands of the anti-Iranian measures in recent decades, the Iranian nation to dispense contracts on the colonial past has been stronger
nation

 

 
ایران مالک معنوی پسوند اینترنتی "خلیج فارس" شد

تاریخ:دوشنبه 14 مرداد 1392-07:42 ب.ظ

ایران مالک معنوی پسوند اینترنتی "خلیج فارس" شد

نماینده ایران در مذاکرات آیکان از تایید دولتها برای ثبت پسوند اینترنتی خلیج فارس خبر داد و گفت: با حمایت ایران، تقاضای ثبت پسوند اینترنتی خلیج فارس که از سوی یک شرکت خارجی مطرح شده بود به تایید کمیته مشورتی دولتها در آیکان (GAC) رسید و این کمیته ایران را به‌عنوان مالک معنوی پسوند اینترنتی خلیج فارس شناخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهدیون اظهار داشت: به دنبال پذیرش درخواست ثبت دامنه های سطح بالا از سوی موسسه نامها و اعداد تخصیص‌ یافته اینترنتی (ICANN)، ثبت دامنه اینترنتی "دات پرشین گلف" مطرح شد.

... رئیس کمیته تخصصی نامهای دامنه سطح بالا افزود: در این میان با توجه به درخواست یک شرکت ترکیه ای برای ثبت دامنه Persiangulf، اماراتیها نخستین اعتراضها را از سال گذشته آغاز کردند و خواستار ثبت نشدن این دامنه با توجه به مخالفت دولتهای 6 کشور حاشیه خلیج فارس شدند.

وی خاطرنشان کرد: این اعتراض ها تا جایی گسترش پیدا کرد که این کشورها تلاش کردند تا این نام مورد تایید کمیته مشورتی دولتها در آیکن (GAC) نرسد که با حمایت ایران و اسناد محکم مطرح شده، این درخواست کشورهای معترض رد شد.

نماینده ایران در مذاکرات آیکان با اشاره به تلاش های صورت گرفته در این راستا تصریح کرد: با ارسال نامهایی به کمیته مشورتی دولتها در آیکن، سندهای تاریخی برای رد ادعای اعراب ارائه شد تا در نهایت این کمیته در اجلاسی که اوایل سال جاری در چین برگزار شد، نسبت به بررسی ادعا اقدام کرد.

وی ادامه داد: در این میان امارات که توانسته بود علاوه بر کشورهای عربی منطقه، برخی کشورهای دیگر را نیز با خود همراه کند، عنوان کرد که در منطقه نقطه هایی با نام خلیج فارس وجود ندارد که این موضوع بار دیگر مورد اعتراض ایران قرار گرفت.

مهدیون گفت: با بررسی مدارک و دلایل منطقی مطرح شده و از آنجایی که درخواست شرکت ترکیه ای و اعتراض ایران برای فراهم شدن امکان ثبت دامنه persiangulf بود و عربها آن را با نام مجعول عربی می خواندند، اعضای کمیته مشورتی دولتها در آیکان اعتراض امارات را بی نتیجه توصیف و اعلام کرد در صورتی امکان اعتراض برای ثبت نشدن دامنه خلیج فارس را دارند که بر سر نام فعلی آن یعنی خلیج فارس متفق القول باشند.

وی با بیان اینکه این موضوع فرصتی را فراهم کرد تا مدارک و اسناد محکم از سوی ایران برای اجلاس بعدی که در کشور آفریقای جنوبی برگزار می شد مهیا شود، تاکید کرد : ایران در اجلاس آفریقا با ارائه مستندات قانونی و تاریخی که از سوی وزارت امور خارجه تهیه شده بود و با استناد به کنوانسیون دریاهای آزاد مبنی بر اینکه به غیر حاشیه ساحلی 13 مایلی هر کشور، خلیج فارس جزو دریاهای آزاد است و هیچکس حق حاکمیتی روی آن ندارد؛ همچنین persiangulf یک نام با مالکیت معنوی معرفی شد که از قدیم الایام با نام ایران شناخته شده و جز ایران هیچکس حقی روی آن ندارد.

رئیس کمیته تخصصی نامهای دامنه سطح بالا ادامه داد: به این ترتیب، دامنه Persiangulf توانست سخت ترین مرحله برای ثبت را پشت سر بگذارد؛ بر این اساس و با وجود تلاش زیاد دولتهای کشورهای معترض برای قرار نگرفتن پسوند اینترنتی خلیج فارس در فهرست دوم دامنه های اینترنتی سطح بالا، مبنی بر توافق دولتها و اجماع آنها برای ثبت نشدن این دامنه و تعلیق موضوع به مدت بیش از یک سال، این پسوند اینترنتی با رای بالا وارد مراحل ارزیابی فنی و مالی شد.شورشیان سوریه

تاریخ:دوشنبه 14 مرداد 1392-07:40 ب.ظ

ریاض الاسعد، فرمانده شورشیان مسلح سوریه موسوم به "ارتش آزاد" در بیانیه ای که امروز منتشر شد، استان خوزستان را متعلق به اعراب دانست و از ایران خواست به اشغال این استان خاتمه دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شخصی به نام ریاض الاسعد که پس از اعتراض های سوریه و سرازیر شدن پول قطر و عربستان و سلاح های امریکایی و غربی به این کشور، در لندن به عنوان فرمانده شورشیان مسلح معرفی شده است، امروز در بیانیه ای ضمن اعتراف به شکست نیروهایش در حمص، از ایران خواست به اشغال اهواز خاتمه دهد. صفحه انقلاب سوریهخیابانهایی در دنیا که نام های ایرانی دارند.

تاریخ:دوشنبه 14 مرداد 1392-07:38 ب.ظتهران در الجزایر

با یک نگاه به نقشه شهر ویلا یا در الجزایر متوجه می‌شوید که منطقه‌ای به اسم تهران در آن وجود دارد.

اصفهان در آلمان

اصفهان در مالزی

خیابان اصفهان در نزدیکی مرکز شهر کوالالامپور و در فاصله بسیار اندک از میدان تاریخی و معروف مردکا (Merdeka) و المان‌های معروف تاریخی این شهر مانند مسجد جامع قرار دارد.

با تصویر نقشه گوگل، موقعیت خیابان اصفهان در کوالالامپور را مشاهده می‌کنید اصفهان خواهر‌خوانده 13 شهر گوناگون در جهان است که از این میان می‌توان از بارسلون، اسپانیا، فلورانس ایتالیا، سن‌پترزبورگ روسیه، یادش رومانی، کوالالامپور مالزی، فرایبورگ آلمان، ایروان ارمنستان، هاوانا کوبا، کویت، شیان چین، کیوتری ژاپن، لاهور پاکستان،‌داکار سنگال، بعلبک لبنان، بیروت لبنان و استانبول ترکیه اشاره کرد.

تبریز در ایالات متحده آمریکا

در شهر مشهور "رالی" در کارولینای شمالی ایالات متحده، منطقه‌ای به نام تبریز وجود دارد که به عنوان پایتخت رالی به حساب می آید. تبریز آمریکا به عنوان پایتختی به حساب می‌ آید که حاکمان زیادی در آن زندگی کرده‌اند، تبریز آنجا مثل تبریز خودمان یک منطقه باشکوه به حساب می‌آید.

تهران، نیوهمپشایر، چارلستون ایالات متحده آمریکا

یکی از جاده‌‌های فرعی که در آمریکا وجود دارد به اسم تهران نامگذاری شده است. این جاده زیبا نزدیک شهرستان سالیوان است. در سرشماری سال 2010 جمعیت این شهر 5 هزار و 114 نفر اعلام شد. دور تا دور این جاده پر از درخت است. در شهرستان سالیوان که به موازات این جاده است، روستاییانی زندگی می‌کنند که هر روز برای رسیدن به شهر از این جاده عبور می‌کنند.

دریاچه نراقی در آمریکا

نراق یکی از شهر‌های استان اصفهان است که فامیل تعداد زیادی از مردم ایران شهر "نراقی" است. جالب است بدانید سال 1980 خانواده‌ای به نام فامیل نراقی در این مکان زندگی می‌کردند که در کنار خانه بزرگشان دریاچه‌ای بود. این دریاچه به نام همین خانواده نامگذاری شد. اگر در نقشه نگاه کنید، می‌بینید که یک دریاچه کوچک به اسم "دریاچه نراقی" در دل "مودستو"ی کالیفرنیا وجود دارد و هنوز به همین نام خوانده می‌شود.

خیابان ایران در آمریکا

در شهر مینه سوتا در آمریکا خیابانی وجود دارد به اسم ایران. این خیابان در 37 کیلومتری شهر مینیاپولیس در ایالات مینه سوتا قرار دارد. کسانی که اولین بار در این مکان زندگی کردند روستاییان، مهاجران و کشاورزان بودند اما رفته رفته سبک زندگی شهری وارد این منطقه شد و گروهی از اسکاتلند، انگلیس، ایرلند و... وارد این مکان شدند. البته یک بزرگراه نیز در همین ایالت وجود دارد که به نام ایران Iran Path Northfield Minnesota, USA است.

خیابان تهران در کره‌‌جنوبی

یک خیابان در بخش گنگ‌نام شهر سئول کره‌جنوبی وجود دارد که نامش تهران است. شرکت‌های "سامسونگ" و هینیکس" دفاتری در این خیابان دارند. یکی از گرانترین سازه‌های کره نیز در همین خیابان تهران است. در این قسمت شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ مشغول به کار هستند. پیشینه نامگذاری این خیابان به اسم "تهران" به پیش از انقلاب برمی‌گردد، زمانی که شهردار وقت تهران در سال 1354 به سئول کره سفر کرد، همان زمان بود که دو خیابان بزرگ در پایتخت دو کشور به اسامی "سئول" (در تهران) و تهران در کره نامگذاری شد.


نام قبلی خیابان تهران در کره، سامنین گون Samneungno بود که در سال 1963 به تهران تغییر نام داد. این خیابان یکی از پررفت و آمد‌ترین خیابان‌های کشور کره است. همانطور که می‌دانید، خیابان سئول در تهران نیز در همان سال نامگذاری شد که در شمال شهر تهران و در نزدیکی منطقه اوین قرار گرفته است. در لوح یاد‌بود نامگذاری این خیابان نوشته‌اند: "جاویدان باد دوستی بی‌شائبه مردم دو شهر تهران و سئول که به پاس آن در شهر سئول خیابانی به نام تهران و در شهر تهران خیابانی به نام سئول نامگذاری گردید."

خیابان خلیج فارس در الجزایر

در حالی که برخی کشور‌های عربی و اروپایی دنیا به دنبال این هستند که از نامی جعلی برای خلیج همیشه فارس استفاده کنند اما در دل الجزیره خیابانی به نام "خلیج فارس" وجود دارد.

تهران در پاریس

اگر به پاریس سفر کردید می‌توانید سری به چهار‌راه تهران بزنید. این چهارراه یکی از پر‌رفت‌وآمد‌ترین خیابان‌های پاریس است که سال‌هاست به اسم پایتخت کشورمان نامگذاری شده است.

خیابان سعدی در آمریکا

در یکی از محله‌های لوییزیانا که در شهر هو‌آمای آمریکا واقع است، خیابانی وجود دارد به نام سعدی. این شاعر با اینکه در کشور‌های غربی به اندازه ایران شهرت ندارد، اما خیلی‌ها هنر او در سرائیدن اشعار اجتماعی و اخلاقی را جهانی و ستودنی می‌دانند.من گل مجسمه سازی نیستم

تاریخ:یکشنبه 13 مرداد 1392-07:38 ب.ظ

از دوستمان حمایت کنیم..

دانلود رمان عاشقانه

تکست اهنگ

متن اهنگ

مهدی موسوی

شاهین نجفی
وجود 30000 نسخه خطی قدیمی به زبان پارسی در کتابخانه های ترکیه

تاریخ:جمعه 7 تیر 1392-10:09 ق.ظ

براساس اعلام رسمی وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری ترکیه : وجود 30000 نسخه خطی قدیمی به زبان پارسی در کتابخانه های ترکیه / وحید رنجبری آذرآبادگانی_____________________________________________________________براساس اعلام رسمی وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری ترکیه ، در مجموع 500.000 نسخه خطی در کتابخانه های سراسر کشور ترکیه از قرن های گذشته بر جای مانده است . طبق این اعلام رسمی ، زبان و ادبیات پارسی با اختصاص 30.000 نسخه خطی بعد از زبان عربی بیشترین آثار خطی موجود در کتابخانه های ترکیه را دارا می باشد . این اعلام آمار رسمی گواهی دیگر بر تاثیر و نقش پر رنگ و غیر قابل انکار زبان و ادبیات پارسی بر زبان و ادبیات ترکی و نیز فرهنگ و هنر و ادبیات نوین این کشور می باشد. لازم به تاکید است زبان عربی با اختصاص 320.000 نسخه خطی بیشترین میزان کتب قدیمی را در کتابخانه های ترکیه به خود اختصاص داده است . البته درصد بسیار بالایی از کتب مذکور در زمینه های دینی و مذهبی می باشد. زبان ترکی نیز با اختصاص 140.000 نسخه خطی و نیز زبان های دیگر با ختصاص 10.000 نسخه خطی در برگیرنده قسمتی از آمار 500.000 نسخه ای موجود در کتابخانه های کشور ترکیه هستند. عکسی که در ابتدای صفحه آمده است نمودار ستونی این پراکندگی آماری می باشد که از وبسایت رسمی وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری ترکیه برداشته شده است . در ضمن دوستان عزیز جهت مطالعه بیشتر در همین زمینه می توانند به لینک وبسایت وزارت فرهنگ و هنر ترکیه قسمت مکتوبات که در پی خواهد آمد مراجعه بفرمایندhttp://www.yazmalar.gov.tr/elyazmaciligimiz_tr.php


زبان فارسی

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-08:06 ب.ظ

«وضعیت و دورنمای زبان فارسی و ایران‌شناسی در تاجیكستان» در گفتگوی دكتر صفر عبدا... با ایراس

ایراس: تأكید بر اینكه ایران و تاجیكستان هر دو اعضاء یك پیكرند بیراه نیست، چرا كه مروری كوتاه به تاریخ، فرهنگ، آداب و سنن مشترك بین مردمان دو كشور چیزی جز این به دست نمی‌دهد. به‌رغم این اشتراكات، متأسفانه به تبع تصمیمات سیاسی یكی از مهم‌ترین وجود مشترك میان این مردمان یعنی زبان فارسی در تاجیكستان مهجور واقع شده و همین مسئله مانعی مهم بر سر توسعة تعاملات میان دو كشور در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزة فرهنگی بوده است. موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) برای مداقه بیشتر در خصوص چرایی این موضوع و دورنمای زبان فارسی در تاجیكستان، گفتگویی را با آقای دكتر صفر عبدا...، شرق‌شناس تاجیك و استاد دانشگاه روابط بین‌الملل و زبان‌های جهانی قزاقستان (آبیلای خان) ترتیب داده كه مشروح آن در ادامه از نظر می‌گذرد؛


آقای دكتر، وضعیت زبان فارسی در تاجیكستان را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
زبان فارسی در تاجیكستان زبان مردم این كشور و تاجیكستان خاستگاه زبان فارسی است. متأسفانه چندان كه دل من می‌خواهد وضع زبان فارسی در تاجیكستان خوب نیست. در میان عوامل مختلف، مهم‌ترین مانعی كه برای گسترش زبان فارسی در تاجیكستان وجود دارد و می‌توان آن را به دیوار چین تشبیه كرد، خط سیرلیك است. اگر تاجیكستان می‌خواهد جزء كشورهای فارسی‌زبان باقی بماند و پیشرفت كند، اقدامی كه باید بكند برداشتن این دیوار بسیار سنگین (سنگین‌تر از دیوار چین)، یعنی خط سیرلیك است. به هر حال، خط فارسی باید در تاجیكستان احیاء شود. تا سال 1930 در تاجیکستان، همه با همین خط می نوشتند.
برخی از بزرگان فرهنگ تاجیکستان از جمله استاد صدر الدین عینی و استاد ساتم اولوغزاده که در زمان شوروی نیز فعالیت کردند، آثار خویش را به خط فارسی می نوشتند. تقریبا تا زمان دگرگون شدن خط فارسی زبانان آسیای مرکزی که بدبختانه با دستور استالین گجستک صورت گرفت، همه زبان خود را فارسی می‌گفتند و اصطلاح زبان تاجیکی نیز اصطلاحی جدید است و بیشتر با اندیشه های سیاسی جا افتاده است. این مسئله‌ای است كه من بارها گفته و از سی سال قبل هم بر آن تأكید دارم. من در این موضوع یعنی پیوند خط و زبان فارسی هم در تاجیكستان، هم ایران و هم در روسیه مقالاتی چاپ كرده‌ام.
یک مقاله من به زبان فارسی، اول در مجله کیهان فرهنگی حدود بیست سال پیش و بعدا در مجموعه ای با نام «در دری» انتشار یافته بود و در آن مقاله من تلاش کردم پیوند ناگسستنی خط و زبان را نشان بدهم و با تاکید به احیای دوباره خط فارسی در تاجیکستان اشاره کردم. ببینید هر زبان با یك خط پیوند دارد و این پیوند ناگسستنی است. باید به این نكته اشاره كنم كه ما فارسی زبانان بعد از تسخیر ایران از سوی اعراب بیابانگرد مجبور شدیم خط عربی را نیز در برابر دین مبین اسلام بپذیریم، البته با یك مجموعه شرایط. مثلاً بعضی حرف ها و آواهایی که خاص زبان فارسی بود، در آن خط وارد شد.
با این ملاحظه، 1400 سال است كه زبان فارسی جدید پر از واژه‌های عربی شده و در این فرآیند، این زبان با خط قدیم زبان عربی هم تلفیق و هم‌نوا شده است. در تاجیكستان فاجعه این بود كه یك بار خط فارسی را ربودند و به جای آن خط لاتین را جایگزین كردند كه این فرآیند ده سال طول كشید. بعد از آن نیز به فرمان آقای استالین دستور داده شد كه تمام كشورهای آسیای مركزی از جمله تاجیكستان باید خط سیرلیك را بپذیرند و فاجعه این است كه در میان مردم فارسی زبان آن روز آسیای مركزی، هركس با این فرمان مخالفت می‌كرد، سركوب، منزوی و حتی كشته می‌شد.
در این میان، كسانی هم پیدا شدند كه «از برتری» خط سرلیك سخن به میان آوردند و در نهایت تاجیكان را وادار کردند که خط سیرلیك را بپذیرند. هدف اصلی هدف سیاسی بود. می خواستند تفرقه بیندازند و حکومت کنند. چنانکه سال 1966 زبان تاجیکان افغانستان را تنها به خاطر آنکه از ایران بزرگ و تاجیکستان جدا کنند، دری نام گذاشتند. پیداست که ما تعبیر زبان دری داشتیم ولی نه به عنوان زبان جداگانه ای، بلکه مرادف زبان فارسی بود. این هم عملی سیاسی بود و خوشبختانه فرهنگیان افغانستان هنوز هم خود را فارسی زبان می گویند. زبان فارسی از چنان پشتوانه بزرگی برخوردار است که این گونه تلاشهای خصمانه کاری آنچنانی نکرد و چنانکه می بینید ما هنوز با یک زبان صحبت می کنیم و ان شاالله تا قیامت چنین خواهد بود و تا باد چنین بادا.
با وجود اینكه در طول هفتاد سال و در دورة پساشوروی این خط در تاجیكستان رایج بوده، اما هنوز این خط و این پیراهن به آن تَنی كه زبان فارسی است، خوش‌اندام نیست و به عبارتی یك وصلة بسیار ناجور است. این مسئله نه تنها برای تاجیكان، بلكه برای همه فارسی‌زبانان بسیار فاجعه‌بار است. باید توجه داشت كه اگر خط فارسی در تاجیكستان احیاء شود، از یك سو تاجیكان فرارود با این میراث فرهنگی كه در طول بیش از هزار سال ثبت شده‌، كاملاً آشنایی پیدا می‌كنند و از سوی دیگر با سایر برادران هم‌خون، هم‌‌ریشه و هم‌زبان خود در این سوی مرزها ارتباط پیدا می کنند و آهسته آهسته زبان معیار در آنجا نیز رایج می‌شود. اما باید یك نكته دیگر را اضافه كنم كه زبان رایج در تاجیكستان بزرگ‌ترین گنجینة واژه‌های زیبای فارسی است كه در آنجا حفظ شده و اما در ایران واژه‌های عربی و لاتین به نحو گسترده‌ای جای آنها را گرفته است.
فاجعه این است كه در جایی كه اصلاً نیازی نیست ما عربی صحبت می‌كنیم، جایی كه مثلاً می‌توانیم به راحتی بگوییم «رفت و‌ آمد» از اصطلاح عربی «ایاب و ذهاب» استفاده می‌كنیم. من دلیل این استفاده را نمی‌فهمم. آیا این فضیلت است! من در مقابل هیچ زبانی نیستم و زبان عربی را می‌دانم، اما وقتی یك ایرانی به جای «رفت‌ و آمد»، «ایاب و ذهاب» می‌گوید، اعصاب من خرد می‌شود! خلاصه اینكه خیلی از واژه‌های زیبای زبان فارسی را می‌توان از تاجیكستان گرفت. من فكر می‌كنم كه راه‌ دیگری به جز احیاء خط فارسی در تاجیكستان نیست.
تلاش‌هایی 20 یا 30 سال پیش برای تحقق این منظور در تاجیكستان صورت گرفته بود و روشنفكرانی در كشور ما در این مسیر گام‌های مهمی برداشتند، اما از بدبختی و به سبب در گرفتن جنگ داخلی در تاجیكستان تعدادی از خردمندان تاجیك یا كشته شدند و یا تاجكیستان را ترك كردند. پس از این تحول، حتی نام زبان فارسی كه در قانون زبان کشور در پرانتز آمده بود، نیز به دست فراموشی سپرده شد. باید توجه داشت كه زبانی كه به دستور آقای استالین و به نام زبان تاجیكی در تاجیكستان رایج شد، بیش از هر چیز برای جداكردن تاجیكستان از ایران و سایر كشورهای فارسی‌زبان بود.
نكته دیگر اینكه در طول تاریخ، واژه «تاجیك» را به معنی غیرترك و غیرعرب به كار برده‌اند. به این عبارت كه فارسی‌زبانانِ ایرانی را در گذشته در قیاس با عرب، «عجمی» و در قیاس با ترك، «تاجیك» می‌گفتند. مثلاً سعدی شیرازی به معشوق خود می‌گوید؛
شاید که به پادشه بگویند تُرك تو بریخت، خون تاجیك

و یا مولانا می فرماید:
یک حمله و یک حمله آمد شب و تاریکی ترکی کن و چستی کن نه نرمی و تاجیکی

اینجا نرمی و تاجیکی به معنای روشنفکری و شکیبایی می باشد.
و مثلاً «یوسف بلاساغونی» كه یك شاعر ترك قرن 11 میلادی است «فردوسی» را تاجیك می‌داند. و یا محمود کاشغری در دیوان لغت ترک خود، واژه تاجیک را به معنی فارس آورده است. یعنی ما می دانیم که تاجیک همان ایرانی یعنی فارس یا فارسی زبان است که در قیاس عرب، عجمی و در قیاس ترک، تاجیک خوانده اند. مولانا جلال‌الدین بلخی نیز خود را در چند مقطع تاجیك می‌خواند و از تاجیك بودن سخن به میان می‌آورد. لذا، تاجیك یعنی ایرانی، غیرعرب و غیرترك. من در آرزوی آن روزی هستم كه زبان فارسی و به ویژه خط فارسی به صورت كامل برقرار شود. در آن صورت است كه همه چیز درست خواهد شد.
همان طور كه گفتید، تغییرات خط و زبان در تاجیكستان با تصمیمات سیاسی انجام شده است. آیا بروز تغییر جدید و پذیرش خط فارسی در تاجیكستان نیاز به تصمیم سیاسی جدیدی دارد؟
هر رئیس‌جمهوری در تاجیكستان اگر می‌خواهد در تاریخ ماندگار بماند، باید زبان فارسی و خط فارسی را در این كشور برقرار كند. همان طور كه گفتم رواج دادن خط سیرلیك در تاجیكستان كه همچون یك دیوار بسیار سنگین است برای پاره پاره كردن یك ملت واحد مورد توجه قرار گرفت. لذا احیاء خط فارسی در تاجیكستان مسئلة بسیار مهمی است كه باید در بارة آن فكر كرد. من نمی‌دانم كه دولت‌مردان فعلی تاجیكستان چه دیدگاهی در این زمینه دارند. فقط می‌دانم كه اغلب روشنفكران تاجیك با من هم‌عقیده هستند، اما در این میان، هستند كسانی كه با نادانی در این مسیر مانع ایجاد می‌كنند به ویژه آنهایی که سواد خواندن خط فارسی را ندارند و منصب و کرسی در اختیار دارند.
به طور كلی، ارتباطات فرهنگی ایران و تاجیكستان كه به تأكید شما اعضاء یك پیكرند، را چگونه ارزیابی می‌كنید؟ آیا تاریخ و مؤلفه‌های فرهنگی مشترك توانسته، مبنای برای توسعه روابط باشد؟
باید توجه داشت كه ایران‌شناسی تنها فارسی‌شناسی نیست. ایران‌شناسی باید تاریخ و فرهنگ و تمدن تمام تیره‌های ایرانی، زبان‌های ایرانی و فلات فرهنگی ایران را در بر بگیرد. در قفقاز مردمی وجود دارد به نام «اوست‌ها» و یا پشتو زبانهای افغانستان كه در عین اینكه از اقوام ایرانی هستند، اما ما فارسی‌زبان‌ها زبان آنها را متوجه نمی‌شویم. با این ملاحظه، میراث مشتركی كه به زبان فارسی ثبت شده، میراث كسانی است كه زبان فارسی را می‌خوانند، می‌فهمند و از آن بهره می‌برند.
باید توجه داشت كه اساساً نمی‌توان جغرافیای تاریخی ایران را با جغرافیای امروزی آن قیاس كرد و این مهم كه ایران محدودة جغرافیای جمهوری اسلامی نیست. ایرانِ تاریخی از چین تا هند گسترش داشت. زمانی هم بوده است که جهان به ایران و انیران (غیر ایران) تقسیم می شده است مرز ایران از مصر تا چین و از هند تا قفقاز و دشتهای جنوبی روسیه را فرا می گرفته است ولی در دوران های مختلف، ایران و زبان فارسی، فراز و فرودهایی را پشت سر کرده‌اند. میراث مکتوبی که در هزار و اندی سال آخر به زبان فارسی ثبت شده است، نه تنها مایه افتخار ایران و ایرانی است، بلکه گنجینه تمدن جهانی را نمی توان بدون این گنج شایگان تصور کرد.
زبان فارسی و این میراث بزرگ، تنها منسوب به جمهوری اسلامی نیست، كسانی كه در افغانستان امروزی و در فرارود زندگی می‌كنند و زبانشان فارسی است، به همان اندازه ای که شهروندان جمهوری اسلامی ایران حق دارند، آنها نیز در این میراث بزرگ سهیم هستند. منظورم این است كه در گذشته یك كشور وجود داشت و به عنوان مثال، كمال الدین مسعود خجندی در خجند به دنیا آمد و در تبریز وفات یافت. شاید برایتان جالب باشد بگویم که خواندمیر و میرخواند و حتی صادق هدایت همه با کمال خجندی پیوند خونی دارند.

در تاجیكستان چه تلاش‌های مشخصی برای حفظ این میراث مشترك انجام شده است؟
تلاش‌هایی در این راستا در جریان بوده و هست. مثلاً استاد محمدجان شکوری بخارایی و استاد اكبر تورسان، فیلسوف و ایران شناس بزرگ تاجیک كه هم‌اكنون رییس پژوهشگاه خاورشناسی و زبان و ادبیات آکادمی علوم تاجیکستان است، تلاش‌هایی را در دست اقدام دارد و می‌توان امیدوار بود كه بتواند كارهایی در این راستا انجام دهد. من به عنوان یك محقق مستقل امیدوارم كه روشنفكران تاجیك كه همین عقیده را دارند، برای تحقق این مهم تلاش كنند.

آیا نهادهای فرهنگی دو كشور از جمله رایزنی فرهنگی ایران در تاجیكستان وظیفة بایستة خود را در ارتباط با توسعة روابط فرهنگ دو كشور انجام داده‌اند؟
به نظر من توان رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران می تواند بیش از این باشد که هست. ایران، تاجیکستان را باید به عنوان یک ایران کوچک دور افتاده نگهبان باشد. دقیقا مثل برادر بزرگ به برادر کوچک خود همیشه یار و یاور باشد. شاید برایتان جالب باشد بگویم که اقوام ترکی زبان که اغلب زبان یکدیگر را نمی فهمند، به مراتب بیشتر از ما به هم می رسند و از همدیگر دفاع می کنند. من اعتقاد دارم در رایزنی فرهنگی در تاجیكستان شخصیت‌های فعال و كارشناس باید حضور داشته باشند.
هرچند چنین افرادی در این رایزنی حضور داشته اند كه از این جمله می‌توان به علی موسوی گرمارودی (كه در تلویزیون نیز همواره صحبت می‌كرد و كلاس‌هایی در حوزة فرهنگ برگزاری می‌كرد)، قهرمان سلیمانی و آقای علیرضا غزوه اشاره كرد كه همه فعال، مؤثر و دوست‌داشتنی بودند. همان طور كه اشاره كردم به نظر من باید خط فارسی احیاء شود و در این راستا ایران باید با تمام وجود به آن مردمی (تاجیكان) كه آنها نیز ایرانی هستند و از مرزهای كنونی ایران دور مانده‌اند، كمك برساند. در این زمینه همچنان كه اشاره كردم، باید تمام موانع برای احیاء خط فارسی برطرف شود. چرا كه اگر بخواهیم بهتر دقت كنیم، مهم‌ترین مشكل، مشكل خط و مهم‌ترین مسئله، مسئله خط فارسی است. اگر این مشكل از بین رفت، در مدتی کوتاه، شکوه دوباره زبان و ادب فارسی را در ورارودان شاهد خواهیم شد.
دیدگاه شما در خصوص برخی وعده‌های صورت گرفته برای تقویت تعاملات فرهنگی میان فارسی‌زبانان از جمله راه‌اندازی تلوزیون مشترك فارسی‌زبان بین ایران، افغانستان و تاجیكستان چیست؟
من باید اعتراف كنم كه از شنیدن این خبر بسیار شادمان بودم كه این تلوزیون بالاخره فعال خواهد شد، اما متأسفانه بعد از سه سال بحث در این خصوص، هنوز هیچ چیز عملیاتی نشده است. در این میان، برخی دلایل سیاسی وجود دارد كه من چون سیاست‌مدار نیستم مایل نیستم به دلایل سیاسی بپردازم. اما فكر می‌كنم اگر این مسئله جدی‌تر گرفته شود و یك تلوزیون فرهنگی برقرار شود، در آن صورت فرهنگ یگانه و مشترك ما تقویت خواهد شد و برای نزدیك شدن یك قوم و یك ملت واحد كه در كشورهای مختلف زندگی می‌كنند، بسیار كمك بزرگی خواهد بود. در این زمینه اراده سیاسی لازم است و تحقق این منظور آرزوی همه روشنفكران در آن سوی مرزهای ایران است و امیدوارم در ایران نیز چنین باشد.
به نظر می‌رسد شناخت صحیح و جامعی از تاجیكستان در ایران وجود ندارد و به ویژه ایرانیان با ادیبان فارسی‌زبان تاجیك كه میراث مشترك فارسی‌زبانان محسوب می‌شوند، آشنایی ندارند. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
اولاً شما اشتباه می‌كنید كه شناختی از ادبیات و ادیبان تاجیك در ایران وجود ندارد. رودكی سمرقندی، فردوسی طوسی، كسایی مروزی، شهید بلخی و رابعة بلخی آیا اینها ادیبان تاجیك نیستند. ایرانیانی كه شناخت دارند، ادیبان معاصر تاجیك را نیز می‌شناسند، مثلاً استاد لایق شیرعلی كه چهار كتاب ایشان در ایران چاپ شده است. استاد مؤمن قناعت و فرزانه خجندی نیز در ایران شناخته شده هستند. البته من وضعیت شناخت ادبیات تاجكیستان را در ایران خوب ارزیابی نمی‌كنم و در این زمینه، باید خیلی كار كنیم كه یكدیگر را بشناسیم. به اعتقاد من برای اینكه یكدیگر را خوب‌تر بشناسیم باید كار را از ریشه درست كرد و آن احیاء خط فارسی است.
چه پیشنهاداتی برای توسعة روابط فرهنگی، گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در تاجیكستان دارید؟
اساساً من معتقدم كه ادبیات ایران و تاجیكستان یگانه است. استاد بزرگوار مهدی اخوان ثالث در كتاب از این اوستا نوشته بود كه وای بر ما! وای بر ما! اگر بگوییم میان ایرانیان این سو و آن سوی مرزها «روابط فرهنگی» داریم. باید توجه كرد كه ما «روابط فرهنگی» نداریم، بلكه «یگانگی فرهنگی» داریم. یگانگی فرهگی متفاوت از روابط فرهنگی است. ما زبان و ادبیات یگانه‌ای داریم. بر این اساس من معتقدم، ادبیات تاجیكستان باید یك نام داشته باشد و آن ادبیات فارسی است چون زبان فارسی است. به عنوان مثال، نظامی در گنجه زاده شد و مولانا بخش عمده‌ای از زندگی خود را در قونیه سپری كرد، البته قونیه آن روز از شیراز امروز تفاوتی نداشت و همه در آنجا فارسی صحبت می‌كردند (هرچند امروز تركی صحبت می‌كنند).
همة اینها ادبیات فارسی هستند. گنجة آن روز دقیقاً یا شیراز بود یا مشهد و فرقی نمی‌كرد. آنها امروز زبان فارسی را از دست داده‌اند. پیشنهاد من این است كه ایران بزرگ آن ایران كوچك را كه نامش تاجیكستان است فراموش نكند و تا جایی كه می‌تواند همه جانبه به آن یاری رساند. من معتقدم كه روزی آن مردم قدر یاری‌هایی كه ایران به تاجكیستان می‌رساند را خواهند دانست و این مسئله خیلی مهم است. استاد لایق، شعر خیلی جالبی در مورد ایران دارد كه بیتی از آن را برایتان نقل می‌کنم:

ای خراسان این همه غافل مباش دست رستم یاز بر امداد من

اگر واقعاً این دست رستم برسد و به تاجیكستان امداد و یاری رساند، همه كارها درست می‌شود. باز هم اشاره می‌كنم كه مهم‌ترین كار و ریشه‌ای‌ترین اقدام در این زمینه احیاء خط فارسی در تاجیكستان است كه بدون كمك ایران عملی نیست.گرجستان ۱۵۰ حساب بانکی متعلق به ایرانیان را مسدود کرد

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-05:59 ب.ظ
وزیر دادگستری گرجستان اعلام کرده است که در راستای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، نزدیک به ۱۵۰ حساب بانکی مرتبط با ایران را مسدود کرده است.
تیا سولوکیانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تفلیس اعلام کرد که بیشتر این حساب‌های بانکی به افراد و شرکت‌های فعال در بخش تجاری گرجستان تعلق داشتند.

به گفته این مقام قضایی گرجستان، تحقیقات درباره حساب‌های بانکی ایرانیان پس از آن آغاز شد که روزنامه وال‌استریت ژورنال روز پنجشنبه، ۳۰ خرداد (۲۰ زوئن) در گزارشی مدعی شد که ایران از فرصت‌های موجود در گرجستان برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌کند.

تحریم‌های سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای این کشور تدوین و اجرایی شده‌اند. مخالفان برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند که در چارچوب این برنامه، فعالیت‌هایی مظنون انجام شده است و این کشور به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است. اما ایران همواره این ادعا را رد کرده است.

در گزارش روز پنجشنبه وال‌استریت ژورنال آمده بود که میزان سرمایه‌گذاری ایرانیان در گرجستان در دو سال گذشته به شدت افزایش یافته است. داده‌های رسمی گرجستان نیز نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های ایرانی که در آن کشور ثبت شده‌اند از ۸۴ شرکت در سال ۲۰۱۰ میلادی به یک هزار و ۴۸۹ شرکت در سال میلادی گذشته رسیده است.

خانم سولوکیانی، وزیر دادگستری گرجستان، گفت که نهادهای نظارتی گرجستان فعالیت‌های تجاری ایرانیان در گرجستان را دقیقا زیر نظر دارند تا از زیر پا گذاشته نشدن قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل شود.

در گزارش وال‌استریت ژورنال آمده بود که محصولات تولید ایران از مواد ساختمانی و راهسازی گرفته تا مربای گیلاس، در بازار گرجستان به وفور یافت می‌شود و کاهش ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای جهانی باعث شده است که این محصولات قیمتی ارزان و جذابیتی بیشتر برای خریداران داشته باشند.

در این گزارش آمده بود که فعالیت اغلب شرکت‌های ایرانی در چارچوب قوانین داخلی گرجستان انجام می‌شود و نافی مقررات نیست، ولی در عین حال، شاخه تجاری سپاه پاسداران ایران حدود ۱۵۰ شرکت در گرجستان دارد که فعالیت‌هایشان ناقض تحریم‌های بین‌المللی است. گفته شده است که این شرکت‌ها به اسم شهروندان گرجستان ثبت شده‌اند.

وال‌استریت ژورنال از هوشنگ حسین‌پور، پوریا نایبی و هوشنگ فرسوده به عنوان سه ایرانی نام برد که زمینه‌ساز افزایش ناگهانی حجم سرمایه‌گذاری ایرانیان در گرجستان بوده‌اند و اضافه کرد که این سه نفر به طور مشترک شرکت هوایی فلایجورجیا، یکی از نخستین خطوط هوایی خصوصی گرجستان را ایجاد کرده‌اند، کنترل بانک "جی‌اس‌سی اینوست" را در اختیار گرفته‌اند و چند سرمایه‌گذاری عمده در بخش‌های دیگر داشته‌اند.

بنا بر این گزارش، این سه نفر در سال ۲۰۱۲ میلادی مذاکره برای خرید هتل شرایتون تفلیس و منطقه صنعتی پوتی در حاشیه دریای سیاه را نیز آغاز کرده بودند، ولی مذاکرات در این باره فعلا متوقف شده است.

یک مقام غربی گفته بود که فعالیت این گروه سه‌نفره در بخش تجاری برای نهادهایی که روند اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران را زیر نظر دارند، هشداردهنده بوده است و این احتمال داده می‌شود که آنها به دولت یا نهادهای حکومتی ایران وابسته باشند. ولی دو نفر از این افراد در مصاحبه‌هایی که با وال‌استریت ژورنال داشتند، چنین ارتباطی را تکذیب کردند و گفتند که به دلیل سخت‌تر شدن شرایط فعالیت اقتصادی در دوبی، به دنبال فرصت‌هایی جدید به گرجستان رفته‌اند.نامه علی اكرم همت زاده(همت اف) خطاب به ملت و حاکمیت ایران

تاریخ:یکشنبه 2 تیر 1392-11:03 ب.ظ
نامه رییس جمهور جمهوری تالش مغان(تالشستان) به ملت و حاکمیت ایران
نامه علی اكرم همت زاده(همت اف) خطاب به ملت و حاکمیت ایران
ملتت امروز از تو کمک می خواهد ، ایران!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الرحمن الرحمن الرحیم

سرنوشت اینگونه رقم زده است که بخشی جدایی ناپذیر از دولت قدرتمند ایران ، و خلق تالش به عنوان یکی از خلقهای ساکن در سرزمین ایران ، تقریبا به مدتی نزدیک به 200 سال ، در نتیجه خیانت سلسله قاجار که در قرن 19 سلطنت ایران را به دست آورده بود، با سیم خاردار به دو نیم تقسیم شد. در تمامی این مدت ، تالش ها با تبعیض قومی – ملی بی سابقه ای مواجه شدند ، بویژه پس از اعلام استقلال آذربایجان طی 17 سال اخیر تقریبا با خطر محو شدن از صحنه تاریخ مواجه شده اند.
حاکمیت کنونی آذربایجان که ترک گرایی را به سطح ایدئولوژی دولتی ارتقاء داده است ، علیه تاریخ ، فرهنگ ، دین ، معنویات و فولکلور ملت تالش ، و علیه امروز و فردای این ملت ، وارد جنگی بی رحمانه شده است، محو این ملت را به عنوان هدف خود انتخاب کرده است. در کتب درسی این کشور ، نام " تالش" بطور کل حذف شده است. نمونه های فرهنگ و هنر خلق تالش که این ملت آن را به همراه سایر خلقهای ایران طی هزاران سال پدید آورده است، با بی حیایی بی نظیری متعلق به سایرین اعلام شده است. ما از تاریخ خود، از فرهنگ خود، از عادات و سنن خود محروم شده ایم! این خلق حتی در مقابل سرکوبهای رژیم کمونیستی، دین برحق خداوند و فرهنگ اسلامی خود را حفظ کرده بود.

اما امروز حکومت با اهداف از پیش تعیین شده، مذاهب و طریقتهای مختلفی را در اراضی محل سکونت این خلق رواج می دهد و با این کار نیز می خواهد فرهنگ و دینمان را از دستمان بگیرد.این حکومت نه تنها دشمن ملت تالش ، بلکه بطور کل دشمن ایران است. تصادفی نیست که بسیاری از بلایایی که برسر ملت تالش آورده می شود، مربوط به این است که این ملت بخشی از ملت و تمدن ایران است. بگونه ای که حکومت کنونی آذربایجان که از روزهای نخست اعلام استقلال ، تجزیه ایران و الحاق بخشی از آن به خود را هدف قرار داده است، بسیاری از ظلم و فشارهای این حکومت علیه ما نیز با وفاداری و محبت قوی موجود در قلب تالشها به ایران مربوط است. بگونه ای که مقامات حکومت، تمامی کسانی را که در راه دفاع از حقوق ملت تالش تلاش می کنند، به جاسوسی برای ایران متهم می کنند و آنها را سرکوب می کنند. این حکومت بی دین و ایمان و فاقد معنویت ، نه تنها هیچ قانونی ، حتی خالق را نمی خواهد به رسمیت بشناسد و ما تالشها را همچنین بخاطر وفاداری به دین اسلام متهم می کند.با گذشت سالها ، این حکومت افسارگسیخته تر می شود و هیچ اصل و قاعده حقوق بین الملل و حقوق اعطاشده از طرف خداوند را نیز نمی خواهد به رسمیت بشناسد.

به عنوان شاهد مثال این مطالب ، حکم صادرشده در 24 ژوئن علیه روشنفکر برجسته تالش در این جمهوری ، عالم زبان شناس ، معاون مرکز فرهنگی تالش در این جمهوری و سردبیر نشریه قدیم الانتشار " تولیشی صدو" در این جمهوری است. بدون هیچ سند ومدرکی ، فقط براساس دروغها و بهتانهای یک بیمار روانی بنام المان قلی اف ، نوروزعلی محمداف ظاهرا به "جاسوسی به نفع ایران" متهم و به مدت 10 سال از آزادی محروم شد. بی حیایی به آن حد رسیدهاست که این حکم نه تنها بدور از چشم نمایندگان جامعه ، حتی بدون حضور وکیل نوروزعلی محمداف و در شرایطی کاملا مخفیانه قرائت شد! آیا این اقدام به معنای رجز خواندن آذربایجان به کل دنیا نیست؟ ماتالشها از کل دنیا و در وهله نخست از وطن تاریخی خود ایران و رهبری آن ، یاری به ملت خود (تالشها) و جلوگیری از محو شدن آن را خواهانیم.

ما فکر می کنیم که اگر مسئولان ایران بی اعتنایی نمی کردند و با این حکومت بی دین و ایمان ( آذربایجان) دوستی و همکاری نمی کردند، حکومت آذربایجان نمی توانست این کار را انجام دهد. همکاری دولت مبارک ایران با حکومتی که شهروندان خود را با روحیه نفرت از ایران تربیت می کند و تقریبا هر روز با "دستگیری جاسوسان ایران" مشغول است، را چگونه ارزیابی کنیم؟ از کدام دوستی و همکاری دولت مبارک ایران با این رژیم کافر که در ظاهرا خود را مسلمان می نامد، اما در حقیقت دشمن اسلام است، می توان سخن گفت؟ما تالشها افتخار می کنیم که ریشه مان ایرانی است و خودمان را از ایران و وطن تاریخی مان نمی توانیم جدا تصور کنیم. برغم همه تعقیبهاوسرکوبها ،محبت به ایران در دلهای ما ابدی است. اما جای تاسف دارد که چنین محبتی را از طرف حکومت ایران در قبال خودمان مشاهده و احساس نمی کنیم. با درنظر گرفتن تمامی اینها ، ما امروز مملکت ایران و حکومت آن را به دفاع از ملت تالش و ریش سفید این ملت ، نوروزعلی محمداف فرا می خواهیم.

ملتت امروز تورا به کمک فـــــرا می خواند، ایــــــران!

رهبرجنبش ملی تالش ــ علی اکرم همت زاده -هلند

تاریخ : 1387گژپچ دانلود

تاریخ:جمعه 31 خرداد 1392-10:26 ق.ظ

gazhpach.rzb.ir/دانلود نرم افزارجدیدترین نرم افزار هاترکیه: دو ایرانی در ارتباط با اعتراض‌های ترکیه دستگیر شده‌اند

تاریخ:جمعه 17 خرداد 1392-11:12 ق.ظوزیر کشور ترکیه می‌گوید تا کنون دو ایرانی را به همراه پنج تبعه خارجی دیگر در ارتباط با ناآرامی‌های این کشور دستگیر کرده است. نخست وزیر ترکیه نیز از حضور «تروریست‌ها» در میان معترضان سخن به میان آورده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، معمر گولَر، وزیر کشور ترکیه روز پنجشنبه، ۱۶ خردادماه در آنکارا، پایتخت ترکیه گفت که هفت تن به اتهام ایجاد ناآرامی‌های اخیر در ترکیه بازداشت شده‌اند و توضیح داد که دو تن از این افراد ایران، دو تن فرانسوی، یک نفر یونانی، یک نفر آلمانی و یک تن نیز آمریکایی است.

وی افزوده است که مقام‌های ترکیه تصمیم به اخراج چهار تن از افراد بازداشت شده از کشور گرفته‌اند.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گفته است که شش نفر از این افراد  تاکنون دادگاهی شده‌اند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شبکه خبری تی‌آر‌تی ترکیه ۱۵ خردادماه از بازداشت یک ایرانی به نام «شایان شاملو» به اتهام تحریک تظاهرکنندگان در آنکارا خبر داده بود.

پس از آن عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هرگونه دخالت در ناآرامی‌های ترکیه را تکذیب کرد و گفت: «جمهوری اسلامی رسما از دولت ترکیه خواستار توضیح درباره صحت و سقم این خبر شده است.»

اعتراض‌های ترکیه شش خردادماه در استانبول آغاز شد و پس از آن به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد.

منشا اعتراض‌ها اگرچه در ابتدا مخالفت با پروژه دولت برای تغییر فضای اطراف میدان «تقسیم» بود، در ادامه به اعتراض‌هایی علیه دولت عدالت و توسعه گسترش پیدا کرد و به شهر‌های دیگر نیز کشیده شد.

این اعتراض‌ها با برخورد شدید نیروهای امنیتی همراه شده است و طبق گزارش‌ها تاکنون دو تن در جریان این اعتراض‌ها کشته شده‌اند.

رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه پیش از ترک تونس به مقصد ترکیه اعلام کرد که پروژه دولت علیرغم اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت و افزود که شماری از اعضای «یک سازمان تروریستی» در اعتراض‌های ترکیه حضور داشتند.

وی که پیشتر معترضان را «افراطی» خوانده بود، همچنین گفت که اجازه نخواهد داد یک گروه «اقلیت» برای «اکثریت» تصمیم بگیرند.

اتحادیه اروپا، آمریکا و عفو بین‌الملل از جمله منتقدان به نحوه برخورد پلیس ترکیه با معترضان بوده‌اند.
111عراق: اجازه نمی‌دهیم اسرائیل از حریم هوایی ما به ایران حمله کند

تاریخ:سه شنبه 14 خرداد 1392-12:04 ب.ظعراق: اجازه نمی‌دهیم اسرائیل از حریم هوایی ما به ایران حمله کند
خبرگذاری بی بی سی
به روز شده: 12:56 گرینویچ - دوشنبه 03 ژوئن 2013 - 13 خرداد 1392
غرب ایران را به توسعه تسلیحات اتمی متهم می‌کند، اما ایران این ادعا را رد کرده است
حسین شهرستانی، معاون نخست وزیر عراق به اسرائیل هشدار داد که عراق اجازه نخواهد داد از حریم هوایی‌اش برای حمله به تاسیسات اتمی ایران استفاده شود.
این اولین بار است که یکی از مقامات ارشد عراق به طور علنی به اسرائیل در مورد احتمال استفاده از حریم هوایی این کشور برای حمله به ایران هشدار می‌ دهد.
حریم هوایی عراق مستقیم ترین مسیر برای هدف قرار دادن اهدافی در خاک ایران است.
آقای شهرستانی که در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه صحبت می کرد، همچنین گفت که آمریکا به آنها اطمینان داده که از حریم هوایی عراق برای حمله به ایران استفاده نمی‌کند.
غرب مکررا ایران را به توسعه تسلیحات اتمی متهم می کند، ادعایی که همواره از سوی ایران رد شده است.
معاون نخست وزیر عراق تاکید کرد: "آمریکایی ها به ما اطمینان داده اند که هرگز از حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای همسایه ما استفاده نمی کنند."
او گفت: "ما همچنین به اسرائیل هشدار داده ایم، درصورت نقض حریم هوایی عراق باید عواقب آن را تحمل کنند."
آقای شهرستانی در بخش دیگری از این مصاحبه افزود که این مسئله در شورای امنیت ملی عراق مورد بحث و مذاکره قرار گرفته و این هشدارها "از طریق کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند" به مقامات این کشور منتقل شده است.
سانسور برنامه های محسن رضایی

تاریخ:سه شنبه 14 خرداد 1392-12:01 ب.ظسایت «تابناک» که نزدیکترین سایت به رضایی است این طور ماجرا را روایت کرده است:

“در این برنامه تلویزیونی محسن رضایی زمانی که از غم و رنج پدر سه شهیدی می گفت که اینک پنج پسر تحصیلکرده وی بیکار بودند علیرغم اینکه سه نقر آنان فوق لیسانس و دو نفر آنان لیسانس داشت، ادامه سخنان وی در این باره سانسور شد و از تلویزیون پخش نشد.این در حالی است که این پدر شهید در ادامه مکالمه خود به محسن رضایی می گوید اگر تا چند وقت دیگر مشکلات وی حل نشود، خود کشی می کند. محسن رضایی با نقل این واقعه می خواست به مخاطبان نشان دهد که بیکاری چه بلایی بر سر اقشار مختلف جامعه و حتی بر سر پدری آورده است که سه فرزندش را تقدیم میهن کرده است. این هشدار در تلویزیون اجازه پخش نیافت.علاوه بر این بخش دیگری از سخنان محسن رضایی و زمانی که وی در مورد تبعیض بین قومیت ها سخن می گفت نیز با سانسور مواجه شد. محسن رضایی در این بخش از سخنان خود از تلاش برای از بین بردن تبعیض بین قومیت ها سخن گفته بود که این بخش نیز اجازه پخش نیافت.”
تجلیل محسن رضایی از کوروش کبیر، او را الگو قرار می دهم

تاریخ:سه شنبه 14 خرداد 1392-11:59 ق.ظ
محسن رضایی کاندیدای ریاست جمهوری، در انتقاد از سیاست خارجی فعلی به طرح پیشنهادات خود برای توسعه درآمدزایی از سیاست خارجی پرداخت و ضمن تجلیل از سیاست خارجی کوروش کبیر، آن را راهنمای سیاست عملی دولت خود خواند و طرحش برای بازگشت ایرانیان خارج کشور به ایران را تشریح کرد و گفت: کسانی که از ایران رفته‌اند و هم‌اکنون به دلایل حقوقی می‌ترسند که به ایران برگردند به آنها می‌گویم که در دولت من نترسید، ایرانیان خارج از کشور را ما پاره تن خود می‌دانیم.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از ایبنانیوز، محسن رضایی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جام جم که ساعت ۲۳ روز یکشنبه بطور زنده پخش شد، درخصوص موضوع دیپلماسی خارجی گفت: این مسئله از مهمترین مسائل ماست،‌ البته بنده اعتقاد ندارم اگر تحریم‌ها برطرف شد و به زمان قبل از تحریم‌ها برگردیم مطلوب است؛ مگر آن شرایط خوب بود؟ ما در سال ۸۷ هم گرانی داشتیم، باید تحریم‌ها را خنثی و رفع کنیم.

رضایی ادامه داد: من طرح اتحادیه آسیای جنوب غربی شامل ۲۵ کشور را با سران کشورها طرح می‌کنم تا از مشکلات بیرون آییم.

رضایی تصریح کرد: چرا این میزان علاقه به کورش کبیر وجود دارد؟ زیرا کورش کبیر و ایرانیان کهن یک تمدن بزرگ با بسیاری از استانداردهای فرهنگی و انسانی ایجاد کردند که خودشان با وجود یک فرهنگ مذهبی خاص، زمینه ساز شکوفایی فرهنگهای متنوع در یک بستر تمدنی شدند.
ترکیه

تاریخ:دوشنبه 13 خرداد 1392-05:24 ب.ظ

شبکه تلویزونی GEM,پانترکیسم ,بهار ترکیه
فیلم سریال و برنامه های تلویزیونی که در هر کشوری ساخته میشود, معمولا نشان دهنده فرهنگ مردم ان سرزمین است و یا اینکه امال و آرزوهای مردم و مخصوصا حکومت های انان را نمایش می دهد (و یا تلفیقی از این دو ) کما اینکه در تلویزیون های کشور خودمان شاهد هستیم که مذهبی بودن مردم و عمل به تکالیف دینی و بزرگداشت مراسم مذهبی (مثلا ماه رمضان) بشدت اگراندیسمان میشود.
در مدت یکماهی که اینترنت تقریبا غیر قابل دسترسی مفید بوده با الاجبار و سپس کم کم از روی کنجکاوی میهمان این شبکه و سریال های ترکی ان بودم بودم وسه سریال را بصورت متوالی دیدم که دوتای ان عاشقانه و اجتماعی ویکی هم مربوط میشد به سرگذشت سلطان سلیمان قانونی و حریم و زنانش و......
چیزی که در این بین جلب توجه میکرد خلق و خوی بشدت رذیلانه و توطئه گر تمام نقش ها ی این سریالها بود وهمه بشدت بدنبال تخریب یکدیگر ,قاپیدن اموال همدیگر و نیز مخصوصا قاپیدن همسران همدیگر بودند , تقریبا هر کدامشان حداقل یک فرزند نامشروع داشت و نیز هرکدام علاوه بر همسرش عشق دیگری داشت, و نیز گذشته ای پنهان با فرزندی نامشروع , عده زیادی در این ماجرا ها از راه حق السکوت ارتزاق میکردند, سیستم پلیس بشدت ضعیف و کاملا قابل خریداری همچنین سیستم پزشکی و بیمارستانی بشدت فاسد و پولکی حتی در رده های جراحان و پزشکان در اکثر توطئه های خانوادگی شرکت داشتند ودیگر اینکه هر کس بصورت یک طرفه عاشق کسی میشد و رذیلانه ترین روش ها را برای بدست آوردنش بکار میبرد و برایش مطرح نبود که طرف مقابل هیچ احساسی نسبت به او ندارد و نکته مهمتر اینکه خبرنگاران ترکیه (پاپاراتزی ها!!!)در همه جا حاضر و از اتفاقات روزمره یکی دو خانواده مطرح و ثروتمند (که ظاهرا در هر شهر بمثابه امپراتور بودند) عکس میگرفتند و باعث تیراژ میلیونی روزنامه ها میشدند و نیز سلطان سلیمانی که خود را پادشاه عالم میدانست تمام زندگی اش خلاصه بود در جنگ وکشتار و اسارت زنان ویا شعر گفتن و جواهر ساختن برای زنان و عیش و عشرت با کنیزان و... همه سر او کلاه میگذاشتند و اراده ای در مقابل توطئه های زنانه حرم خویش هم نداشت وآخر هم سر همه خادمان و پسرش را از بدن جدا میکند...... این بخشی از برداشت من از ترکیه فعلی و عثمانی قدیم با توجه به سریالهای مذکور بود. یادم میاید روزی در تبریز برای نصف روز ماشینی را کرایه کردم که راننده اش دانشجوی پانترک متعصبی بود که انقدر با هم بحث کردیم که من را در جایی پرت از خودرو اش پیاده کرد و مرتبا به من میگفت ما ترک ها غیور هستیم و شما فارس ها لایت و بی تفاوت نسبت به ناموس !!! و ترکیه هم کعبه آمالش بود ,وقتی میگفت استانبول از ذوق زدگی تا چند لحظه نیشش باز بود و خیلی جدی هم خودش را از نژاد گرگ خاکستری میدانست و کردها و ارمنی ها را (با پوزش)سگ خطاب میکرد ...
نمیدانم کعبه آمال پانترک ها همین فرهنگیست که در این شبکه تلویزیونی تبلیغ و ترویج میشود؟حتما اگر سفری به ترکیه کرده باشید میبینید که برخورد خوبی با ایرانیان ندارند حتی با ایرانیان ترک زبان (من شاهد بوده ام) پس مرجع این جماعت برای عشق ورزیدن به این کشور و فرهنگ چیست؟ چگونه است که کسانی در سرزمینی متولد شده و رشد و نمو کنند ولی دل در گرو سرزمین و فرهنگ دیگری داشته باشند که شاید حتی نمیدانند چه رنگ است؟
ولی نکته مهمی این روزها نظر من را جلب کرد اشوب های استانبول برای جلوگیری از تخریب پارک عشاق و قطع درختان و بنوعی دخالت حکومت(حکومتی که شاید سالی دیگر جای خود را به دیگری بدهد) در یک موضوعی که به همه مردم مربوط میشود نه حکومت ها که میهمان فرهنگ ها و سرزمین ها هستند روزی میایند و روزی می روند و زیباتر از ان کار جوانان اشوبگری بود که پس از درگیری با پلیس اقدام به پاکسازی میدان تقسیم نمودند که بنظرم نمایش فرهنگی بی نظیری بود از اینکه برای نسل جوان و نسل های آینده عشق و طبیعت و زندگی حد ومرز و حکومت و نژاد نمیشناسد .........قابل توجه کسانی که در عصر تکنولوژِی و ارتباطات و عشق به طبیعت و انسانیت از هر رنگ ونژاد تاز ه به یاد برتری های نژادی نداشته وجعل تاریخ و فرهنگ افتاده اند .تشدید انتقادها در ایران به طرح جدید امارات برای ابوموسی

تاریخ:پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392-01:06 ب.ظ

مقام‌های ایرانی از طرح جدید امارات برای افزایش جمعیت اماراتی‌های مقیم ابوموسی خبر می‌دهند. نمایندگان در مجلس ایران به این طرح حمله کرده‌اند. اختلاف میان ایران و امارات در سال‌های اخیر رو به تشدید بوده است.

محمدحسن اصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید که ایران اجازه افزایش جمعیت اماراتی‌ها در ابوموسی را نمی‌دهد. به ادعای اصفری، امارات در چند سال اخیر یک سری از خانواده‌های هندی و بنگلادشی را برای حضور درابوموسی اجیر کرده است که با وضعیت اسف‌باری در جزیره زندگی می‌کنند.

انتقادها به امارات یک روز پس از آن بالا گرفت که عطاءالله صدر، معاون وزارت راه و شهرسازی گفت که «اماراتی‌ها برای آن‌که بتوانند برای ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی مستندات داشته باشند، اقدام به استخدام اتباع خود با حقوق مکفی برای سکونت در جزیره ابوموسی کرده‌اند.»

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه انتقاد خود با بیان این که هر گونه تغییر در افزایش جمعیت اماراتی‌های ابوموسی باید زیر نظر و با تایید مسئولان سیاسی منطقه (ایران) انجام شود، به طور تلویحی از امکان اخراج «مهمانان اماراتی» از ابوموسی سخن گفت.

یک عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است که حضور افراد جدید با تابعیت اماراتی در جزیره ابوموسی نقض حاکمیت ایران است. محمد آشوری‌تازیانی ابراز اطمینان کرده است که درباره وضعیت اقامت اماراتی‌های مقیم ابوموسی در آینده نزدیک تعیین تکلیف شود.

جمعیت ابوموسی، در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۱۳۱ نفر بوده‌است. تعداد اندکی از این ساکنان شهروندان امارات هستند.

اختلافی چند دهه‌ای

سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارند. اختلاف ایران و امارات بر سر این جزایر، به خصوص ابوموسی، در سال‌های اخیر افزایش یافته است. گرچه ایران می‌گوید که بنا به اسناد تاریخی این جزایر از دیرباز متعلق به آن بوده، ولی تفسیر متفاوت دو طرف از قرارداد میان ایران و بریتانیا که به موجب آن قوای ایران سال ۱۹۷۰ وارد خاک ابوموسی شد زمینه‌ساز اختلاف میان تهران و ابوظبی است.

امارات متحده عربی، همراه پنج کشور دیگر، عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این شورا از ابتدای تاسیس در بیانیه پایانی وزیران خارجه و رهبران خود عموما به موضوع "اشغال" جزایر توسط ایران اشاره کرده و خواستار حل و فصل این اختلاف شده است.

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تنش در مناسبات ایران و اعراب خلیج فارس، به ویژه امارات به حداقل رسید، اما دست‌کم از فروردین سال ۱۳۹۱ با سفر محمود احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی و تاکید او بر اصالت تاریخی نام خلیج فارس در یک سخنرانی در این جزیره، تنش میان امارات متحده‌ی عربی و دولت ایران به گونه‌ای کم‌سابقه افزایش یافت. امارات سفیر خود را از ایران فراخواند و در اقدامی اعتراضی، بازی دوستانه ‌با تیم ملی فوتبال ایران را به صورت یک‌جانبه لغو کرد.

پیوستن امارات به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران نیز بیش از پیش به سردی روابط کمک کرده است. روز چهارشنبه (۲۵ اردیبهشت/ ۱۵ مه) اعلام شد که آمریکا با متهم‌کردن دو موسسه مالی امارات به نام‌های الهلال و الفدا به معاملات با بانک ملت از دولت امارات خواسته است که این موسسات را برای رعایت تحریم‌ها علیه ایران زیر فشار بگذارد.

صادرات خاک ایران به کشورهای عربی خلیج فارس

در همین حال، یک نماینده مجلس از صدور غیرقانونی خاک کشاورزی ایران به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تایید خبرهای مربوط به صادرات خاک کشاورزی ایران در استانهای بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات گفته است: « خاک حاصلخیز کشاورزی ایران در قالب محموله‌های شن، ماسه و مواد کانی صادر می‌شود تا به نوعی قانون را هم دور زده باشند.»

او با توصیف صادرات خاک کشاورزی به عنوان بحثی مربوط به امینت ملی، افزوده است، موضوع فروش خاک کشاورزی به کشورهای عربی بارها در مجلس هم تذکر داده شده است.

  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5